Angličtina v škôlke

V našich zariadeniach prebieha výučba anglického jazyka dvoma spôsobmi:

 

"Playtime" a "Show and Tell".

Garant programu/ lektorka: Monika Vlašičová

Monika Vlašičová vyštudovala fakultu predškolskej a elementárnej pedagogiky na Trnavskej univerzite a má štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Učeniu detí v predškolskom vzdelávaní sa venuje od roku 2001. V rokoch 2009-2012 pracovala ako konzultant pre učiteľov anglického jazyka vo vydavateľstve Oxford University Press. Od roku 2013 opäť pôsobí ako profesionálny lektor anglického jazyka so špecializáciou na predprimárne vzdelávanie.

Čo je to Playtime?

 • Playtime (vydavateľstvo OUP) je trojdielny jazykový kurz angličtiny pre materské školy, ktorého cieľom je formou zážitkového učenia priniesťdeťom motivujúcu skúsenosť pri prvých krôčkoch zoznamovania sa s anglickým jazykom.

Prečo Playtime?

 • Kurz vytvorený pre moderné deti . Je vytvorený s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí tejto vekovej skupiny. Všetky aktivity, hry, príbehy, riekanky, pesničky boli vybrané tak, aby priniesli dieťaťu motivujúcu skúsenosť.

 • Príbehy sa pesničky. Deti si osvojujú slová a základné výrazy cez príbehy a pesničky. V tomto veku sa predovšetkým kladie dôraz na počúvanie a rozprávanie čo je doprevádzané činnosťami, ktoré podporia porozumeniu významu. Metodika je založená na príbehoch, ktoré dieťaťu ponúka v ilustrovanej (kniha) a animovanej (DVD) podobe. Pre každý príbeh je napísaná pesnička, ktorá umožní dieťaťu zažiť komplexný jazykový zážitok. Príbehy sa odohrávajú v kľudnom prostredí takej materskej škôlky, ktorú dieťa pozná z vlastnej skúsenosti.

 • Hlavnými postavičkami sú deti v predškolskom veku: Rocket, Star, Melody a Twig. Deti prežívajú s týmito postavičkami ich dobrodružstvá prežité v škôlke, s ktorými sa ľahko stotožnia. Postavičky sú rozdielne deti, každá sa správa inak a každá má iné vlastnosti. Je to presne tak ako v reálnom živote.

 • Výchova k morálnym hodnotám spoločnosti. Úlohou tejto metodiky je aj výchova k morálnym hodnotám, preto všetky postavičky sú kamaráti, pomáhajú si keď sa dostanú do typyckých detských nepríjemností. Deti sa od postavičiek učia ako sa podeliť s ostatnými, ako dobre vychádzať s ostatnými.

 • Online podpora pre rodičov. Metodika Playtime (OUP) obsahuje veľa doplnkového online materiálu pre deti a rodičov.

 • Viac na: https://elt.oup.com/student/playtime/?cc=sk&selLanguage=sk

 

Show and Tell

Čo ťa robí šťastným? Čo nám hovoria naše zmysly?“ – Show and Tell využíva takéto „Dôležité otázky“ (BIG Questions) na podnietenie prirodzenej detskej zvedavosti. Deti sa tak učia jazyk a získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré im pomôžu položené otázky zodpovedať. Záverečné „Show and Tell“ hodiny v každej lekcii umožňujú deťom predviesť svoju prácu triede a rodine, komunikovať o tom, čo sa naučili o danej téme – v angličtine!

 

Vaše dieťa si pomocou Show and Tell v anglickom jazyku rozvíja:

 • Všetky štyri zručnosti (1.počúvanie, 2.rečový prejav, 3.čítanie a 4.písanie)- Úvodný dôraz je na počúvaní , ktoré je predstavené v rôznych formách od jednotlivých slov až k zložitejším vetám v príbehoch, pesničkách a básničkách. Tým sa rýchlo rozvíja vlastný rečový prejav - komunikácia. Čítanie a písanie sa ďalej zdokonaľuje už na základe jasného a postupného programu, ktorý obsahuje aj fonetiku.

 • CLIL- ( Content and Language Integrated Learning- snaha spojiť výučbu cudzieho jazyka s výučbou konkrétnej témy) Dve hodiny v každej téme sú venované skúmaniu ďalších oblastí a jednoduchému experimentovaniu, práci na projektoch.

 • Kritické myslenie– Táto zručnosť je pre Show and Tell kľúčovou filozofiou. Väčšina aktivít je vytvorená tak, aby dieťa viedla ku kladeniu otázok, kreatívnemu mysleniu, tvorbe názoru a vyjadreniu vlastných riešení.

 • Hodnoty – Prístup k učeniu hodnôt v širšom kontexte, v realistických situáciách, ktoré sú primerané pre malé deti

 • Spolupráca -  množstvo aktivít postavených tak, aby dieťa porozumelo tomu, ako spolupracovať s ostatnými a ako ostatných rešpektovať . Na konci každej témy deti tvoria spoločný projekt.

 • Uvedomenie si učebného procesu - Časťou úspešného učenia sa je porozumenie tomu, ako proces funguje (pochopenie fungovania procesu). V každej lekcii má dieťa možnosť uvažovať o svojom učení.

 • Opakovanie - slovnej zásoby, štruktúr a konceptov počas celého roku

 

Show and Tell obsahuje tri rozdielne kontexty, v ktorých je jazyk deťom prezentovaný a  tak, aby sa vytvárala rovnováha medzi rozmanitosťou, výzvami im známym prostredím.

 1. Rodina : detské postavičky vo veku Vašich detí fungujú v zábavnom, reálnom svete rodiny a školy. Vaše deti sa s nimi môžu stotožňovať.

 2. Zvieratká: Tri zvieracie postavičky sa objavujú v príbehoch. Fifi – múdra a citlivá líška, Benny – veľký, roztomilý medveď a Prickly – chutný, malý ježko.

 3. Skutočný svet: reálny kontext s  ozajstnými fotografiami. Predstavujú sa v ňom rovesníci detí pri hre, práci na projektoch a učia deti správať sa zodpovedne.

 

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

>využite naše priestory na vašu akciu

Galéria

 Možnosť nahliadnuť do zariadenia .....

Partneri

 Predstavujume našich partnerov