/ Časté otázky

Čo znamená, že je vaše zariadenie zaradené do siete?

Zaradenie do siete škôl a školských zariadení spadajúcej pod Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR znamená, že zariadenie je oficiálne akreditované ministerstvom, a teda, že spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky na predškolské zariadenia a garantuje výchovno- vzdelávací program zostavený na základe požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Okrem zákonom stanovených požiadaviek však naše zariadenie ponúka aj množstvo doplnkových aktivít a servisu pre deti i rodičov.

Kedy je možné dieťa do škôlky zapísať?

Budeme veľmi radi, keď sa rozhodnete svoje dieťaťa zapísať do nášho zariadnia. Zápis je spravidla otvorený (v prípade voľných miest) počas celého roka. Pokiaľ to dovolí kapacita zariadenia, dieťaťa dieťa vieme umiestniť v súlade s požiadavkami klientov.

Koľko je v škôlke tried a ako sú deti delené?

V zariadení máme  plne vybavené priestory pre 4 triedy po 15 detí, do ktorých sú deti rozdeľované primerane ich veku. V najmladšej skupine sú tie najmenšie deti, pokiaľ je to možné, od veku 2 rokov, v najstaršej skupine zas predškoláci. Každá trieda má  samostatný, veku primeraný denný program a svoje dve pani učiteľky. Pokiaľ si to rodič želá, môžeme dieťa pa dobu aklimatizácie zaradené aj do rovnakej skupiny ako je jeho súrodenec, či kamarát. Delenie detí je plne prispôsobené individuálnym požiadavkám.

Majú všetci učitelia v škôlke pedagogické vzdelanie?

V súlade s požiadavkami na zariadenia tohoto druhu sa snažíme zabezpečiť kvalitný pedagogický proces vedený kvalifikovanými zamestnancami.

Od kedy- do kedy je škôlka otvorená?

Naše zariadenie je otvorené od pondelka do piatku v čase od 7.00- do 18.00 hod. V prípade potreby vieme dieťa postrážiť aj dlhšie.

Ako konkrétne spolupracujete s odbornými garantami?

Našou snahou je zriadiť moderné zariadenie, kde sa bude k deťom pristupovať s láskou a rešpektom. Okrem „bežnej funkcie škôlky“, kde sa deti  hrajú a učia, by sme chceli predstaviť koncept moderného zariadenia, ktoré je  orientované na spoluprácu s okolím, obcou, susedskou komunitou, spoločnosťou. Je zamerané na poznávanie moderného sveta okolo nás. Radi by sme rodičom poskytli možnosť „spoľahnúť sa“ na nás a pripravili sme  komplet služby súvisiace s deťmi, výchovou, rodinou, či vzdelávaním. V škôlke organizujeme prednášky a stretnutia s odborníkmi z týchto oblastí pre rodičov, chceme však aby sa s pani doktorkou, či zubárkou stretávali na „mini prednáškach“ aj deti. Odborný garanti poskytujú svoje služby klientom v rámci zariadenia i mimo neho aj individuálne.

Pripravujete predškolákov na vstup do školy?

Áno, samozrejme. Naše zariadenie poskytuje komplet starostlivosť o deti od 2 rokov až po nástup do školy. Príprave do školy venujeme adekvátny dôraz. Deti predškoslkého veku majú  vlastný ročný plán výučby a prípravy na školu. Pracujeme s materiálmi odporúčanými Ministerstvom školstva a vypracovanými podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED- 0 (predprimárne vzdelávanie).  Okrem toho však pripravujeme deťom zaujímavý a kreatívny plán, zahŕňajúci všetky formy rozvíjania zručností a vedomostí potrebných pre školskú dochádzku. Škôlka spolupracuje s logopédom a detským psychológom, deti absolvujú testy školskej zrelosti.  Na školu ich pripravíme odborne a bez stresu.

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...