Angličtina s "Show and Tell"

11. 6. 2018 | Späť

Show and Tell

Čo ťa robí šťastným? Čo nám hovoria naše zmysly?“ – Show and Tell využíva takéto „Dôležité otázky“ (BIG Questions) na podnietenie prirodzenej detskej zvedavosti. Deti sa tak učia jazyk a získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré im pomôžu položené otázky zodpovedať. Záverečné „Show and Tell“ hodiny v každej lekcii umožňujú deťom predviesť svoju prácu triede a rodine, komunikovať o tom, čo sa naučili o danej téme – v angličtine!

 

Vaše dieťa si pomocou Show and Tell v anglickom jazyku rozvíja:

  • Všetky štyri zručnosti (1.počúvanie, 2.rečový prejav, 3.čítanie a 4.písanie)- Úvodný dôraz je na počúvaní , ktoré je predstavené v rôznych formách od jednotlivých slov až k zložitejším vetám v príbehoch, pesničkách a básničkách. Tým sa rýchlo rozvíja vlastný rečový prejav - komunikácia. Čítanie a písanie sa ďalej zdokonaľuje už na základe jasného a postupného programu, ktorý obsahuje aj fonetiku.

  • CLIL- ( Content and Language Integrated Learning- snaha spojiť výučbu cudzieho jazyka s výučbou konkrétnej témy) Dve hodiny v každej téme sú venované skúmaniu ďalších oblastí a jednoduchému experimentovaniu, práci na projektoch.

  • Kritické myslenie- Táto zručnosť je pre Show and Tell kľúčovou filozofiou. Väčšina aktivít je vytvorená tak, aby dieťa viedla ku kladeniu otázok, kreatívnemu mysleniu, tvorbe názoru a vyjadreniu vlastných riešení.

  • Hodnoty- Prístup k učeniu hodnôt v širšom kontexte, v realistických situáciách, ktoré sú primerané pre malé deti

  • Spolupráca-  množstvo aktivít postavených tak, aby dieťa porozumelo tomu, ako spolupracovať s ostatnými a ako ostatných rešpektovať . Na konci každej témy deti tvoria spoločný projekt.

  • Uvedomenie si učebného procesu- Časťou úspešného učenia sa je porozumenie tomu, ako proces funguje (pochopenie fungovania procesu). V každej lekcii má dieťa možnosť uvažovať o svojom učení.

  • Opakovanie - slovnej zásoby, štruktúr a konceptov počas celého roku

 

Show and Tell obsahuje tri rozdielne kontexty, v ktorých je jazyk deťom prezentovaný a  tak, aby sa vytvárala rovnováha medzi rozmanitosťou, výzvami im známym prostredím.

  1. Rodina : detské postavičky vo veku Vašich detí fungujú v zábavnom, reálnom svete rodiny a školy. Vaše deti sa s nimi môžu stotožňovať.

  2. Zvieratká: Tri zvieracie postavičky sa objavujú v príbehoch. Fifi – múdra a citlivá líška, Benny – veľký, roztomilý medveď a Prickly – chutný, malý ježko.

  3. Skutočný svet: reálny kontext s  ozajstnými fotografiami. Predstavujú sa v ňom rovesníci detí pri hre, práci na projektoch a učia deti správať sa zodpovedne.