Čo všetko by škôlka mala Vášmu dieťatku poskytnúť?

29. 8. 2014 | Späť

V súčasnej dobe,  keď je pre nedostatočné kapacity ťažké,  umiestniť dieťa do predškolského zariadenia, rastie ponuka súkromných škôlok. Viete však, čo všetko by takéto zariadenie malo Vášmu dieťaťu poskytnúť a aké všetky zákonom dané požiadavky by malo spĺňať?

Súkromná škôlka- detské centrum , podobne ako jasle musí spĺňať podmienky: Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/ 2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V prípade prevádzky súkromných jaslí je potrebné aj rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení jaslí do prevádzky.

Vyhláška č. 527/ 2007 Z.z. presne vymedzuje podrobnosti ohľadne priestorového vybavenia, usporiadania, režimu dňa, náležitosti prevádzkového poriadku, či činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržiavať. Vyberáme niektoré z požiadaviek:

  • Každé detské centrum by malo mať vonkajšie priestory s pozemkom vyčleneným na pobyt detí vonku, pričom na jedno dieťa by malo pripadať minimálne 2,5m2 čisto trávnatej plochy a a 0,5m2 pieskoviska (podrobnosti a požiadavky na pieskoviská upravuje ďalšia vyhláška). Súčasťou ihriska musí byť trávnatá plocha a priestor vyhradený na ihrisko.
  • Vnútorné priestory by mali byť členené z hľadiska funkčnej nadväznosti, pričom na jedno dieťa by mali pripadať minimálne 4m2 plochy dennej miestnosti (v prípade, že je spálňa stavebne oddelená- 3m2), na jedno ležadlo by mal pripadať priestor najmenej 1,7m2, na jednu stoličku 1,4m2 jedálne.
  • V umyvárňach predškolského zariadenia by mali byť umývadlá inštalované tak, že ich horná hrana bude vo výške 0,5 m od podlahy, batérie 0,6m od podlahy. Detské záchodové misy by mali byť od seba navzájom oddelené ľahkými 1,2m vysokými priečkami. Pričom na jedno umývadlo musí pripadať najviac 10 dojčiat, prípadne 4 batoľatá. V rámci umyvárne musí byť vyčlenený priestor pre nočníky.
  • Šatne v predškolskom zariadení musia byť vybavené šatňovými skrinkami a lavičkami, ak sú v zariadení umiestnené dojčatá, musia byť vybavené prebaľovacím pultom a umývadlom.

 Vyhláška ďalej stanovuje požiadavky na prevádzku zariadenia (ako je zásobovanie pitnou vodou, či teplota v miestnostiach),  režim stravovania a pitný režim. Tak isto stanovuje presné náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia, ktorý musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.

Pre rodiča zaujímavou by určite mohlo byť aj dodržiavanie požiadaviek stanovených vo: Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/ 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, ktorá ustanovuje podrobnosti ohľadne: hygienických požiadaviek na stavebné riešenie, členenie, či vybavenie priestorov, požiadaviek ohľadne výroby, prípravy a podávania pokrmov, požiadaviek na výživovú hodnotu pokrmov, či požiadaviek na odber vzoriek a dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov.

V dnešnej dobe rýchleho životného štýlu zostáva zvyčajne málo času na „kontrolu“ každej maličkosti. Otázkou ostáva, či ochrana a zdravie dieťaťa takou maličkosťou je. V Dúhovej škôlke kontrolovať každú maličkosť naozaj nebudete musieť. Naše zariadenie je už projektované s ohľadom na všetky  požiadavky a náležitosti  vyhlášok, a preto zaručuje to najlepšie prostredie pripravené pre bezpečný a zdravý vývin Vašich detičiek. Na kvalite nám naozaj záleží. Detičky budú mať pripravené krásne nové priestory a bezpečné ihrisko. To všetko, spolu s pripravovaným programom , im zaručí bezstarostný a veselý životný priestor bez obmedzení.