English Immersion Club

11. 5. 2018 | Späť

Popoludňajší English Immersion Club je projektom, ktorý odštartoval v školskom roku 2015/ 16. Je reakciou na požiadavku klientov ponúknuť deťom viac jazykového vzdelávana, ako je v bežnom štandarde MŠ.


Idea English Immersion Clubu vychádza s našej pozitívnej skúsenosti s metódou výučby angličtiny formou "vnorenia sa" do jazykového prostredia, ktorú sme si vyskúšali počas letných turnusov Safari Campu.

Deti majú možnosť stráviť 3 hodinový popoludňajší blok v anglicky hovoriacom prostredí s bilinguálnym lektorom/ native speakrom, ktorý im pomôže prekonať strach a ostýchavosť z prirodzeného používania cudzieho jazyka. Okrem edukačných a tvorivých aktivít zažijú deti v angličtine aj bežné činnosti (ako olovrant, pobyt vonku a pod.), ktoré majú ešte umocniť pocit bezprostredného použitia jazyka v prirodzených situáciách.


Čo je vlastne ENGLISH IMMERSION?

ENGLISH IMMERSION je vzdelávací koncept využívajúci sa pri výučbe cudzieho jazyka. Deti vedie lektor hovoriaci iba anglicky. Učenie sa týka nielen samotného jazyka a precvičovanie angličtiny ale aj iných predmetov a oblastí ako matematika, vedy, hudba, umenie a iné spoločenské vedy podľa zamerania ako aj veku študenta.

ENGLISH IMMERSION – ideálny pre deti od narodenia
Častý prístup k výučbe jazyku v školách a mnohých jazykových kurzov, je zameranie na gramatiku a slovnú zásobu, ktoré sú určite potrebné. Avšak súčasťou procesu učenia jazyka je samotná komunikácia, konverzácia, žitie v danom jazyku. Malé deti sa vedia naučiť druhý a ďalší jazyk prirodzene prostredníctvom IMMERSION ponorenia sa-fungovania v prostredí daného jazyka, prirodzene majú záujem počúvať hovorený jazyk v bežných aktivitách, ktoré vykonávajú a tak sa ho aj zároveň spontánne učia.  Túto výhodu dospelí pri štúdiu cudzieho jazyka už zvyčajne nemajú, alebo sa dá využívať len veľmi obmedzene. Ideálne obdobie na IMMERSION prístup učenia sa jazyka je od narodenia až do veku 10 rokov.

ENGLISH IMMERSION CLUB je jedinečná aktivita tohto typu chce naplno využiť úžasný potenciál a prednosť dieťaťa učiť sa jazyk prirodzenou a spontánnou formou cez cielené, stimulujúce aktivity a pritom nebadane ale intenzívne a pravidelne. Deti si tak zároveň budujú mnohé životné kompetencie ako Sebavedomie a Adaptabilita-schopnosť prispôsobiť sa dvojjazyčným situáciám. Budú Otvorené a stanú sa viac vnímavé ku kultúrnej rozmanitosti a svetu okolo nich, viac pripravené na život v súčasnosti ako aj v budúcnosti.

 

ENGLISH IMMERSION CLUB v školskom roku 2019-2020

Inovatívne popoludnie v intenzívnej angličtine pre deti od veku 3-7 rokov (odporúčaný vek)

ENGLISH IMMERSION CLUB sa cielene venuje oblastiam:

Literacy – Numeracy – Science. Súčasne rozvíjame tvorivý, hudobný a pohybový talent dieťaťa. Deti vedieme k sebavedomiu, adaptabilite a kulturálnej otvorenosti, aby tak boli pripravený na život v globálnej, technologicky prepojenej, multikulturálnej a neustále sa meniacej spoločnosti. 

Literacy – We become Readers !  – deti  systematicky a zábavne zoznámime s anglickou abecedou a výslovnosťou. Postupne sa budeme učiť čítať a písať anglicky (v závislosti na veku detí v skupine). Deti milujú letters & sounds a aj vďaka nim preniknú do jazyka intenzívnejšie a s väčším prirodeným porozumením a záujmom pátrať po leters & sounds pri komunikácií aj v texte. Chceme, aby deti milovali čítanie kníh v každom jazyku.

Numeracy – We love math !  – matematika je súčasťou každodenného života nielen u dospelého pri pracovných strategických rozhodnutiach,  ale aj u dieťaťa cez vnímanie času, jednoduché rátanie či orientáciu v priestore alebo v kolektíve detí. Budovanie pozitívneho vzťahu k matematike v útlom veku je predpokladom úspechu dieťaťa v  budúcnosti, lebo takmer každá  profesia vyžaduje solídne matematické myslenie.

Science & Experiments – We are curious Explores !  – rozvíjame prirodzenú zvedavosť a chuť objavovať nové a nepoznané … aj takto sa pripravujeme na život plný otázok, ktoré budeme riešiť každodenne. Zaujímavé pokusy a pozorovania sú súčasťou programu.

Creative learning – Art &Craft, Music & Move sú neoddeliteľnou súčasťou každého klubu, lebo napomáhajú deťom k porozumeniu a učeniu, nehovoriac o tom ako tieto aktivitu deti milujú.

Všetky aktivity v klube sú starostlivo plánované tak, aby sme dosiahli, čo najlepší efekt z učenia a zároveň malo dieťa z klubu radosť.

Náš prístup je individuálny a tiež berieme do úvahy aj charakter, schopnosti, potencial a záujem dieťaťa na klube. Deti v klube pracujú v skupine veľkej, malej, v pároch, individuálne a tiež im dávame priestor na free play podľa aktuálnej potreby a situácie dieťata a cieľov klubu. Pri organizácií klubu prihliadame aj na vekové zloženie a jazykové schopnosti detí.