Testovanie školskej pripravenosti

4. 2. 2019 | Späť

Školská zrelosť – kedy je vhodné zapísať dieťa do školy?

 

Obdobie nástupu dieťaťa so školy patrí medzi najvýznamnejšie vývinové etapy dieťaťa. Pre väčšinu detí je, napriek radostným očakávaniam, vstup do školy záťažou, dieťa opúšťa svet hier a musí sa prispôsobiť životu v kolektíve a novým povinnostiam.

Škola predstavuje pre dieťa situáciu, v ktorej sa uplatňuje predovšetkým svojim výkonom a podľa neho sa mu dostáva ocenenia. Preto je dôležité, aby malo od začiatku všetky predpoklady k dobrému výkonu. Problémy, alebo zlyhanie hneď na začiatku školskej dochádzky dieťa demotivujú, môžu tak vážne narušiť jeho sebavedomie a poznačiť celú školskú dráhu. Vyšetrenie školskej zrelosti je preto veľmi dôležité. Je potrebné, aby dieťa vstupovalo do školy zrelé a pripravené zvládať požiadavky, ktoré so sebou škola prináša.

Zjednodušene môžeme teda povedať, že školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať vedomosti, zručnosti a zvládať nároky školy. Predškolák musí byť v určitej miere odolný voči záťaži, schopný koncentrácie a emocionálnej stability.

Telesnú zrelosť dosahujú deti medzi piatym a siedmym rokom života. Mení sa im stavba tela aj schopnosť jeho ovládania. Dieťa je už schopnejšie drobných a presnejších pohybov, má lepšiu koordináciu.

Zrelosť centrálnej nervovej sústavy je predpokladom rozvoja schopností potrebných pre zvládnutie rôznych školských zručností. Sluchové vnímanie ako aj schopnosť postihovať a rozlišovať tvary sú predpokladom pre úspešné zvládnutie čítania. Rozlišovanie vzťahov veľkosti, množstva a poradia sú predpokladom rátania. Pozorovanie a postihovanie prostredia je spojené so schopnosťou postihovať okolie a orientovať sa v ňom. Nevyhnutnými predpokladmi školskej úspešnosti sú schopnosť zapamätania a koncentrácie. S rozumovým vývinom je úzko spätá reč – aktívna aj pasívna slovná zásoba, porozumenie reči a jej obsahu ako aj čistota rečového prejavu.

Z hľadiska celkového vývinu dieťaťa ale aj rozvoja spomenutých schopností má veľký význam rozvoj hrubej a jemnej motoriky. Cez pohyb poznáva dieťa okolitý svet, rôzne predmety, ich tvar, veľkosť, množstvo. Usporiadanie priestoru zas úzko súvisí s chápaním času a časovej postupnosti. Pri rozvoji jemnej motoriky sú nevyhnutné aj pracovné návyky ako držanie tela, držanie ceruzky, postavenie ruky pri kreslení a uvoľnenie ruky, tlaku na podložku. Grafomotorické schopnosti, ktoré sú predpokladom úspešného zvládnutia písania sú výsledkom zložitej koordinácie hrubej a jemnej motoriky, motoriky rečových orgánov a očných pohybov a tiež zmyslového vnímania.

Dozrievanie dieťaťa pre školu je sprevádzané aj jeho sociálnym a emočným dozrievaním. Pri nástupe do školy dieťa dokáže primerane kontrolovať svoje city a impulzy. Je už schopné odložiť na nejaký čas naplnenie svojich potrieb v prospech spoločných cieľov a spoločných úloh. Dokáže pracovať v skupine detí a nájsť si medzi spolužiakmi svoje miesto. Vie nadväzovať nové vzťahy a tiež sa podriadiť autorite učiteľa. Na určitý čas sa dokáže odlúčiť od rodiny a správať sa samostatne. Do školy si dieťa prináša so sebou už zvnútornené základné normy sociálneho správania a tiež základné hodnoty. Má vytvorenú vlastnú predstavu o tom, čo je a čo nie je dovolené, čo je a čo nie je správne. Orientuje sa v základných sociálnych situáciách. Dieťa pripravené na školu nevníma svoju rozlúčku s doterajším detským svetom ako niečo zlé. Naopak teší sa, je plné očakávaní, je motivované pre nové úlohy. V takejto chvíli emočný a sociálny vývin dieťaťa dosahuje „školskú zrelosť“.

Jednotlivé oblasti vývinu spolu úzko súvisia, tesne na seba nadväzujú, predpokladajú vzájomnú úspešnosť. Neprichádzajú však plynule a už vôbec nie rovnomerne. Preto vytvárajú obavy rodičov pred vstupom do školy. „Moje dieťa je priveľmi malé a slabé, moje sa málo sústredí, moje má slabšiu reč a moje sa všetkého bojí“....strachujú sa rodičia. Vždy nájdete oblasť vývinu, v ktorej Vaše dieťa nemusí byť ako jeho rovesník. Väčšinou sa však dá nájsť spôsob ako zaostávajúcu zručnosť stimulovať.

Predškolská výchova a vzdelávanie sú cielene zamerané na rozvoj všetkých potrebných schopností a zručností. Ak však predsa dieťa pred vstupom do školy v niečom zaostáva je potrebné osloviť odborníka. Je to logopéd, špeciálny pedagóg alebo psychológ, ktorí pomôžu dieťaťu zaostávajúcu schopnosť docvičiť. Najviac ovplyvniteľná ale možno aj najviac opomínaná je emočná a sociálna zrelosť. Prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, dáva základy tomu ako dieťa bude veriť sebe aj ostatným, ako dokáže zvládať určitú záťaž, nepohodu či frustráciu, ako sa bude stavať k prekážkam, ako veľmi dokáže byť vnímavým či nápomocným.

Dieťa, ktorému je odporúčaný odklad školskej dochádzky o jeden rok, získava čas na dobudovanie predpokladov pre vstup do školy, nestráca zbytočne skoro detstvo – čas hier, jeho rodičia získavajú ďalší priestor k pomoci dieťaťu k rozvoju jeho predpokladov. 

A napokon, vôbec nie je potrebné preháňať nároky na dieťa ešte pred vstupom do školy (čítanie, písanie, rátanie s prechodom cez desiatku), v opačnom prípade sa v škole môže dieťa nudiť.

autor: Lucia Jánošová