/ Krúžky a kurzy

Ponuka záujmových krúžkov

Deťom i Vám ponúkame možnosť  vybrať si z voľnočasových aktivít rôzneho druhu a zamerania.
Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších hodinách. 

Sezónne organizujeme športové kurzy ako:

  • Kurzy in- line korčuľovania
  • Plavecké kurzy
  • Lyžiarske kurzy
  • Kurzy korčuľovania na ľade
  • Kurzy cyklistiky
  • Jazdecké kurzy

Gymnastika

Vek: od 4 rokov

Deti trávia tréningovú hodinku s profesionálnymi trénermi, ktorí pracujú s detskými kolektívmi a majú preto bohaté skúsenosti. V rámci tréningu absolvujú rozcvičku, spoločné hry a súťaže, ale naučia sa aj správne cvičebné postupy a jednotlivé nové cviky. Používajú náradie vhodné pre predškolský vek, k dispozícií majú celú veľkú triedu. Cvičenie rozvíja ich motorické schopnosti, prispieva k správnemu držaniu tela a prináša najmä veľa zábavy a radosti z pohybu. Postupne sa naučia nové cviky a zlepšia aj svoju kondičku:)

Minigym

Vek: od 2 rokov do 4 rokov

Minigym je gymnastický krúžok prispôsobený menším deťom. Cvičenie zamerané na zlepšenie obratnosti, koordinácie pohybov, jemnú a hrubú motoriku a celkovú zdatnosť dieťaťa. Neoddeliteľnou súčasťou cvičenia je dôraz na emocionálny a sociálny rozvoj. Cvičenie prebieha za doprovodu známych detských pesničiek a riekaniek, ktoré deti povzbudzujú a motivujú k samotnému cvičeniu. Výbornými pomocníkmi pri cvičení sú balančné pomôcky, overballs, gymballs, padák, obruče, terče a pod. 

Yoga pre deti

Vek: od 3 rokov

DETSKÁ YOGA je cvičením hravou formou. Prostredníctvom príbehov, pesničiek, riekaniek a rôznych zvieratiek precvičíme celé telo. Vďaka yoge sú svaly pevnejšie a flexibilnejšie. Posilňujeme rôzne klbové a svalové skupiny, ktoré vedú k správnemu držaniu tela,k lepšej ohybnosti a rovnováhe. Zároveň podporujeme fantáziu, kreativitu i pamät detí. Yoga vedie k lepsiemu vnímaniu svojho tela, emócii. Učíme sa uvoľniť napätie (napr. prostredníctvom ,,leva"), rôzne dychové cvičenia, ktoré vedú k správnemu dýchaniu. 
Každá lekcia má svoju štruktúru a vždy končí záverečnou reláxaciou. Tá môže mať rôzne formy( rozprávanie príbehu, počúvanie tibetských mis, relaxačnej hudby, masáž atď.)
Lekcia trvá 30 minút (pre udržanie pozornosti, koncentrácie)
Kurz vedie: Mgr. Petra Licková, certifikovaná inštruktorka yogy pre dospelých a metodiky cvičenia yogy pre deti predškolského veku pod vedenim Hanky Luhanovej, riaditeľky českej asociácie detskej yogy v Prahe. 

Džudo

Vek: od 4 rokov

Džudo pre materské školy je zážitkovým krúžkom, zameriava sa na rozvoj všestranných pohybových schopností, získanie základných technických zručností a osvojenie etikety a zvykov chovania. Veľký dôraz sa kladie na nácvik pádov a všeobecne rozvíjajúce cvičenia. Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie či agresivity. Tréning vedú dvaja tréneri pre maximálne 12 detí.

Tenisový krúžok

Vek: od 4 rokov

Tenisový tréning pre malé deti je skôr hrou zameranou na zvládnutie celkovej koordinácie a obratnosti. Rôzne hry, súťaže a naháňačky, chytanie a hádzanie lopty prispievajú aj k zlepšeniu základných lokomočných pohybov a obratnosti. Tento typ tréningu je malou prípravkou pred „tenisovejšími“ tréningami, ktoré sa začínajú približne v 6 roku. Deti v malých skupinkách s trénerom priamo na kurte a počas celého roka zažijú veľa zábavy a všestranne precvičia svoje telo.

Futbal

Vek: od 3,5 roka

Cieľom futbalového krúžku je naučiť deti základom futbalu so zameraním na rozvoj pohybových zručností, schopností a pravidiel futbalu. Tréning prebieha formou špeciálne zostavených cvičení zameraných na kontrolu lopty, streľbu a špecifické činnosti v zápase. Deti vedú tréneri, absolventi FTVŠ – UK s mnohoročnými skúsenosti s prácou s deťmi. Našou snahou je vytvoriť dobrý kolektív, v ktorom všetkých spája futbal.

HOP HOP JUMP – mini trampolínky

Vek: od 4 rokov

Metabolizmus detí predškolského veku je prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje miernejšia fyzická aktivita alebo relaxácia, odpočinok. Vhodným príkladom intenzívneho cvičenia je práve skákanie na trampolíne, ktoré všestranne podporuje zdravie, psychickú pohodu, rozvíja motoriku, koordináciu pohybov a stabilitu. Posilňuje svalstvo detí a k tomu je plné hudby, zábavy a smiechu.

Plávanie

Vek: od 2 rokov (v skupinách podľa veku)

Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa význam nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja.

V priebehu kurzu sa plavci začiatočníci naučia adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinu vody, splývavé polohy na chrbte a na bruchu, výdychy do vody, potápanie a lovenie, skoky zo sedu a stoja a pokročilí plavci sa zameriavajú na zdokonaľovanie plaveckých spôsobov.

Kurzy prebiehajú v bazéne s teplou vodou, po ukončení kurzu sa deti vyhrejú v saune, ktorá prospieva ich zdraviu a imunite.

Folklórny súbor

Vek: od 3 rokov (v skupinách podľa veku)

Prostredníctvom folklórneho krúžku chceme deťom priniesť radosť, podnecovať tvorivosť a prehlbovať vzťah k kultúrnym tradíciám. Deti si zdokonalia slovný, pohybový a spevný prejav. Rozvinú hudobné, rytmické cítenie, vlastnú kreativitu a koordináciu myslenia a pohybu. Oboznámia sa s ľudovými piesňami, riekankami, hádankami, vypočítavankami, vinšami, či koledami. Spoznajú tradičné remeslá a tance.

Tanečno- pohybová príprava

Vek: od 2 rokov

Záujmový krúžok, ktorý vedie pani Petra Nadányiová, Mgr.- tanečníčka a choreografka s dlhoročnou praxou,  je zameraný na všestranný pohybový rozvoj detí a zoznámenie sa s niektorými druhmi tanca, ako klasickým, ľudovým, tak aj moderným či exotickým. Spojenie hudby s tancom prispieva u detí k rozvoju ich prirodzenej schopnosti vyjadriť hudbu pohybom. Deti sa naučia správnemu držaniu tela, uvedomia si pohyb tela a jeho jednotlivých častí v priestore. Postupne sa oboznámia s rôznymi druhmi cvičení, pohybových hier, tanečných variácií a kombinácií, gymnastickými prvkami. V neposlednom rade preniknú aj medzi prízvučné a neprízvučné doby, získajú rytmické cítenie a vedomosť orientovať sa v danej skladbe, či hudbe všeobecne. Okrem spomínanej tanečnej pohyblivosti  a správneho držania tela sa deti počas jednotlivých tréningov naučia krokové variácie, ktoré obsahujú prvky jednotlivých druhov tanca či tanečných techník, vytvoria si krátke tanečné zostavy, ktoré sa v ďalších hodinách obohacujú o stále nové a nové prvky. Po zvládnutí určitého objemu základných úkonov, cvikov, či tanečných prvkov je možné s deťmi vytvoriť miniatúru choreografie prispôsebenú ich veku, vedomostiam a schopnostiam.

Nemčina

Vek: od 3 rokov

Na krúžku nemeckého jazyka sa deti hravou formou zoznámia s jazykom našich susedov. Výučba je zameraná na témy deťom blízke, ako napr: ja a moja rodina, domov, záhrada, hračky, zvieratá, oblečenie..... Súčasťou výučby sú aj pesničky, či grafomotorické cvičenia. Deti pod vedením pani učiteľky pracujú s notebookom a programom určeným pre nich – pomocou jednoduchých videí, pesničiek a online cvičení, si tak ľahko zapamätajú nové slovíčka a frázy.

Súkromná ZUŠ- Výtvarný odbor

Vek: od 4 rokov

Výtvarný krúžok v spolupráci s výtvarným ateliérom Ladon ponúka deťom výučbu vedenú kvalifikovaným pedagógom, pridržiavajúcu sa osnov a učebných plánov schválených MŠ SR pre prípravný ročník ZUŠ. Deti sa učia hravou formou, prispôsobenou veku, pracujú so všetkými veku dostupnými technikami ako je kresba, maľba, koláž, grafika, práca s hlinou, netradičné materiály a techniky. U dieťaťa sa tak rozvinie jeho fantázia, predstavivosť a vnútorný svet, získa grafomotorické schopnosti nevyhnutné na zvládnutie písania písmen, zoznámi sa s novými výtvarnými technikami, získa sebavedomie, lebo svoje výsledky a úspechy vidí ihneď a pozitívne ohodnotené.

Flautový krúžok

Vek: od 4 rokov

Flautový krúžok je pre všetky deti, ktoré sa chcú bližšie zoznámiť s notami, naučiť sa zahrať jednoduché pesničky a získať tak základy pre hru na akýkoľvek hudobný nástroj v budúcnosti. Flautička je "prvým" hudobným nástrojom a hra na nej má priaznivý vplyv na zdravotný stav dieťaťa- hlavne na dýchacie ústrojenstvo. Výučba prebieha formou individuálnej lekcie pre jedno dieťa v trvaní cca 30 minút. Pani učiteľka, Mgr. Martina Repčáková, je absolventkou Hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK, študuje ako mimoriadna študentka Cirkevného Konzervatória - hru na priečnej flaute. Hre na zobcovej a priečnej flaute sa venuje od detstva . Deti potrebujú vlastné zobcové flauty, ktoré sa dajú zakúpiť v špecializovaných obchodoch s hudobnými nástrojmi.

Mini Bum- Bác bubnovačka

Vek: od 2 rokov

Prostredníctvom MINI BUM – BÁC bubnovačky sa deti cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s drumben nástrojom ako aj s inými hudobnými nástrojmi. Jednotlivé cvičenia rozvíjajú hudobné a spevácke schopnosti detí, podporujú správne dýchanie. Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia. Technické cvičenia a spevácke činnosti zlepšujú artikuláciu. Samotná bubnovačka je obohatená aj o prvky muzikoterapie a iných expresívnych techník.

Drumben- Bubnovačka

Vek: od 4 rokov

Cieľom DRUMBEN BUBNOVAČKY je zábavnou formou  rozvíjať a posilňovať  prirodzený cit  detí pre rytmus na všetkých úrovniach. Deti sa cez hry, príbehy, hravé cvičenia a  piesne zoznamujú  s drumben nástrojom ako aj s inými hudobnými nástrojmi. Jednotlivé cvičenia rozvíjajú hudobné a spevácke schopnosti detí, podporujú správne dýchanie. Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia. Technické cvičenia a spevácke činnosti zlepšujú artikuláciu. Deti sa učia počúvať hudbu a rozlišovať zvuky drumbena a iných hudobných nástrojov. Samotná bubnovačka je obohatená aj o prvky muzikoterapie a iných expresívnych techník.

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...