/ Odborní garanti

V tejto sekcii si Vám dovoľujeme predstvaviť našich odborných spolupracovníkov. 
Svoje služby poskytujú v rámci pobytu dieťaťa v zariadení i individuálne.

Profil č.1

Volám sa Andrea Matejcová , bývam na Čiernej Vode a som špeciálny pedagóg – logopéd

 

Andrea Matejcová PaedDr.

Volám sa Andrea Matejcová , bývam na Čiernej Vode a som špeciálny pedagóg – logopéd. Absolvovala som PdF UK v Bratislave, odbor Učiteľstvo pre MVOS – logopédia, psychopédia, tyflopédia. Mám 20 ročnú prax v oblasti špeciálneho školstva a školskej logopédie. T.č. pracujem na ZŠ ako špeciálny pedagóg-logopéd v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a zároveň poskytujem špec.pedagogické a logopedické poradenstvo v zariadení Miniclinic na Čiernej Vode v Centre porúch reči a učenia. Pre Vaše deti v Dúhovej škôlke môžem realizovať diagnostiku rečových problémov a následne rozvíjanie všetkých jazykových rovín. Teším sa na spoluprácu s Vami a Vašimi deťmi.

 

matejcova.a@post.sk

 

Logopédia 2

 Volám sa Nikola Michaličková. Vyštudovala som odbor špeciálna pedagogika a logopédia na PdF UK v Bratislave

v rámci pedagogiky - špecializáciu na pedagogiku mentálne postihnutých a v rámci poradenstva - špecializáciu na poradenstvo sluchovo postihnutých a zrakovo postihnutých. A mám štátnu skúšku z odboru logopédia. V rámci logopédie mám praktické skúsenosti z individuálnych terapií detí s dysláliou a vývinovou dysfáziou (pod odbornou supervíziou) a taktiež z ambulancie klinického logopéda, kde som počas štúdia vypomáhala (pod odbornou supervíziou). Od mája 2016 pracujem v Súkromnom centre špeciálno – pedagogického poradenstva Chorvátsky Grob ako logopéd. Teším sa na spoluprácu s Vami a s Vašimi deťmi, v rámci ktorej môžem realizovať logopedickú diagnostiku a terapiu. 

Profil 2.

Moje meno je Martina Bačová. Pracujem ako klinický psychológ – psychoterapeut.

Martina Bačová PhDr.

Moje meno je Martina Bačová. Pracujem ako klinický psychológ – psychoterapeut. Poskytujem psychologické služby pre deti aj dospelých. V práci s deťmi sa špecializujem na poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Tiež diagnostickú činnosť podľa individuálnych potrieb. Ťažisko mojej práce spočíva v psychoterapii, ktorá vytvára priestor pre riešenie konkrétnych problémov, priestor pre dosiahnutie a podporu psychického zdravia či celkového rastu osobnosti. V práci s rodinou prináša možnosť lepšieho sebapoznania a vzájomného porozumenia s cieľom dosiahnuť zdravý rozvoj celého rodinného systému.

V Dúhovej škôlke ponúkam svoje služby formou individuálnych konzultácii s rodičmi, individuálnou a skupinovou prácou s deťmi, či odbornými prednáškami na vybrané témy pre všetkých, ktorým záleží na osobnom rozvoji ich dieťaťa a spokojnosti celej rodiny. Budem pri Vás od adaptácie Vášho drobca, cez prípadné riešenie jeho problémov až po jeho veľký krok pri vstupe do školy. Pomôžem Vám, keď sa sami rozhodnete riešiť svoj problém. Poradím Vám iného odborníka pokiaľ jeho riešenie nebude spadať do mojej kompetencie. 

Život je pestrý. Ako dúha. Ak ho však Vy alebo Vaše dieťatko začnete vidieť  iba čierny a biely, budem pre vás oboch v Dúhovej škôlke. Aby som vám pomohla opäť objaviť všetky farby.

Teším sa na spoločné stretnutie. PhDr. Martina Bačová, telefón: 0907939392, martinabacova@orangemail.sk

Moje meno je Lucia Jánošková a som psychológ.

Som rodená Bratislavčanka. Psychológiu som študovala na Trnavskej univerzite a titul Mgr. som získala v roku 2013. Pracujem ako školská psychologička na Strednej odbornej škole pre nepočujúcich.
Popri zamestnaní sa neustále vzdelávam a momentálne som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciálnej analýze. Spolupracujem s PhDr. Martinou Bačovou v jej ambulancii klinickej psychológie.
S deťmi pracujem vo svojom voľnom čase už okolo 15 rokov a veľmi ma to napĺňa :-)

Volám sa Monika Uzsák Šuminová. Vyštudovala som odbor klinická logopédia na PdF UK v Bratislave

Volám sa Monika Uzsák Šuminová. Vyštudovala som odbor klinická logopédia na PdF UK v Bratislave. V roku 2005 som v Metodicko- pedagogickom centre v Bratislave absolovala prvú kvalifikačnú skúšku a v roku 2007 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského Rigoróznu skúšku.

Ďalšie vzdelávania, kurzy:1997- Meixnerovej terapia pre dyslektické deti, Budapešť, 2001- Afázia tanfolyam, Budapešť, 2001- Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, 2006- Doplňujúce vzdelávanie VŠ pracovníkov v oblasti autizmu, 2006- Využitie IKT v práci učiteľa, 2007- Komunikačné techniky, 2016- Kurz Ranná intervencia, 2015-2016- Aplikovaná behaviorálna analýza- Interné školenie v DSSpKM, 30 hodín, 2017- Orofaciálna a bazálna stimulácia.

V SMŠ na Dúbravskej ceste pracujem ako logopéd. Robím logopedický skríning a následne základnú intervenciu u detí vo veku od 4 rokov.

Profil 4.

Volám sa Monika Vlašičovápôsobím ako profesionálny lektor anglického jazyka....

Monika Vlašičová

Volám sa Monika Vlašičová a vyštudovala fakultu predškolskej a elementárnej pedagogiky na Trnavskej univerzite. Mám štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Učeniu detí v predškolskom vzdelávaní sa venujem od roku 2001. V rokoch 2009-2012 som pracovala ako konzultant pre učiteľov anglického jazyka vo vydavateľstve Oxford University Press. Od roku 2013 opäť pôsobím ako profesionálny lektor anglického jazyka so špecializáciou na predprimárne vzdelávanie. V Dúhovej škôlke vediem výučbu angličtiny s Playtime (vydavateľstvo OUP). Je trojdielny jazykový kurz angličtiny pre materské školy, ktorého cieľom je formou zážitkového učenia priniesťdeťom motivujúcu skúsenosť pri prvých krôčkoch zoznamovania sa s anglickým jazykom.   

Volám sa Iva Kuchárová Žingorová, vyštudovala som pedagogiku a anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre.

Niekoľko rokov som učila v mnohých firmách a podnikoch ako i jazykových školách v Bratislave. Spolupracovala som na niekoľkých veľkých projektoch financovaných z prostriedkov Európskej únie (na Úrade vlády, v Parlamente ako aj na Colnej správe). Angličtinu učím profesionálne viac ako 18 rokov. Mám bohaté skúsenosti s výučbou dospelých ako aj detí. V súčastnosti pracujem ako predmetový učiteľ v medzinárodne certifikovanom programe PYP na Základnej škole Košickej v Bratislave. Aktívne spolupracujem na tvorbe kurikula projektu SAFARI camp a English Immersion Club, kde aj vyučujem. Mám rada spoju prácu, ale tiež rada čítam a trávim čas so svojou dcérou v kine, divadle, na výletoch po Slovensku alebo len na vlastnej záhrade, kde spoločne trávime aj víkendy počas letných prázdnin.

Ľuba

Volám sa Ľuba Fábryovávenujem sa téme biligválneho vzdelávania detí. Som autorkou inovatívnych anglických programov EIC a Safari Campu v Dúhovej škôlke.

Mám viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti personálneho manažmentu, prednostne v oblasti vzdelávania a rozvoja v medzinárodných firmách na Slovensku, Afrike a Bízkom východe. V súčasnosti žijem v Chicagu so svojou rodinou. V predchádzajúcej destinácií, v Juhoafrickej republike, som učila na škole pre znevýhodnené deti. Ako profesionálny dobrovoľník, som pôsobila na projekte otvorenie Leaf Academy v Bratislave, v neziskovej organizácií Leaf. Popri svojej profesii som sa začala aktívne venovať oblasti vzdelávania detí, prednostne téme medzinárodného vzdelávania a téme bilingválnosti-multilingválnosti. Aktívne šírim osvetu v oblasti bilingválneho vzdelávania a zdielam vlastné skúsenosti z výchovy bilingválnych detí ako aj fungovania medzinárodnych škôl vo svete. Reprezentujem Slovensko v medzinárodných komunitách v krajinách, v ktorých žijem so svojou rodinou. Svoje medzinárodné skúsenosti odovzdávam na Slovensku v spolupráci s Dúhovou škôlkou prostredníctvom inovatívnych anglických programov pre deti , ktorých som zakladateľom, tvorcom a manažérom. 

Nemčina

Vladimíra Pitoňáková, som absolventkou Filozofickej Fakulty UK, odbor nemčina – angličtina. Štúdiu jazykov sa venujem už od základnej školy a neustále sa zdokonaľujem.  

Momentálne pôsobím ako učiteľka, mojimi žiakmi sú ako deti, tak aj dospelí. Hodiny pripravujem pre svojich žiakov na mieru a sledujem nové poznatky v oblasti výučby.

V Dúhovej škôlke pôsobím ako lektorka nemeckého jazyka. Tejto práci sa venujem 5 rokov a za ten čas som získala skúsenosti s prácou s deťmi v predškolskom veku. Mám pozitívny vzťah k deťom a mojou  snahou je ich zaujať, získať pozitívny vzťah k jazyku a odovzdať im vedomosti. Na hodinách pracujem s dostupnými materiálmi, ktoré vhodne kombinujem tak, aby zodpovedali vekovej úrovni detí. Pri výučbe využívam bábky, pracovné listy, hry, riekanky, pesničky, videá ako aj interaktívne cvičenia na PC, ktoré sú jednoduché a určené pre deti. Mojou snahou je osloviť deti, tak aby si ľahko zapamätali nové slovíčka a frázy. Preberané témy sú blízke deťom.

Profil 3.

Volám sa Erika Smetanová a v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast na Čiernej Vode...

Erika Smetanová MUDr.

Volám sa Erika Smetanová a v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast na Čiernej Vode poskytujem komplexnú primárnu lekársku starostlivosť, zameranú na zdravý vývoj detí, ktorý aktívne sledujeme prostredníctvom pravidelných preventívnych prehliadok, povinného aj odporučeného očkovania, včasného zisťovania a liečenia chorôb, ako aj konzultácií zameraných na ochranu zdravia detí podľa aktuálnych trendov svetovej pediatrie.

Poskytujem Vám profesionálny a individuálny prístup, konzultácie pre budúcich rodičov, návštevu u novorodenca, poradenskú službu pre dojčiace matky , možnosť konzultácií e-mailom alebo telefonicky,  vyšetrenie akútne chorých detí, odbery biologického materiálu podľa potreby, včasný prístup k laboratórnym výsledkom prostredníctvom internetu, vyšetrenie CRP z kvapky krvi v ambulancii s výsledkom do 5 min, vyšetrenie uší otoskopom v ambulancii, očkovanie doporučenými vakcínami registrovanými v SR, ošetrenie drobných rán a úrazov, vystavenie lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave.

S Dúhovo škôlkou spolupracujem formou malých prednášok a konzultácií pre rodičov a v rámci  výchovno- vzdelávacieho procesu navštevujem aj Vaše deti. 

telefón: 0944 476 913

Profil 5.

Volám sa Zuzana Komendová a pracujem ako školský špeciálny pedagóg .

Zuzana Komendová

Volám sa Zuzana Komendová a pracujem ako školský špeciálny pedagóg . Absolvovala som Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Od r. 2009 pôsobím v jednej račianskej základnej škole a venujem sa deťom s poruchami učenia, pozornosti a správania.

S Dúhovou škôlkou spolupracujem formou malých prednášok na rôzne témy z oblasti výchovy a vzdelávania, prípadne môžem poskytnúť individuálne konzultácie pre rodičov budúcich prváčikov.

komendova.zuzana@gmail.com

Zubárka

Volám sa Alena Tesáková a v zubnej ambulancii AT DENT s.r.o. v budove Westend Gate 

poskytujem kompexnú zdravotnú starostlivosť o chrup pre deti i dospelých s viac ako 30-ročnou praxou.  Ďalšími členmi nášho tímu sú MDDr. Michaela Bašnáková a Bc. Lenka Kojnoková.

Môžete sa u nás tešiť na dobrú atmosféru a individuálny prístup, ktorými sa snažíme čo najviac spríjemniť každú návštevu v našej ambulancii.

U detí kladieme dôraz na prevenciu a elimináciu strachu zo zubnej ambulancie a lekárov.

Naším cieľom je spokojný pacient so zdravým a žiarivým úsmevom.

S Dúhovou škôlkou spolupracujeme formou skupinových návštev detí v priestoroch našej ambulancie, kde deťom ukazujeme a hravou formou vysvetľujeme ako to na zubnom ošetrení "funguje".

V prípade súhlasu zo strany rodičov sme ochotní realizovať preventívne prehliadky a vzdelávacie prednášky.

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...