/ Projekty

Projekty

Celoročne aj sezónne sa zapájame do množstva projektov s rôznou tématikou.

Deťom tak poskytujeme možnosť naučiť sa poznávať aj svet mimo zariadenia, komunikovať s ním a lepšie mu porozumieť.

Škola priateľská k deťom

Programu s medzinárodnou organizáciou Unicef sa škôlka zúčastňuje od svojho založenia. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Participácia, rešpekt, zodpovednosť sú kľúčové, celoškolský prístup je podmienkou...Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale ich aj žije. Nastavuje rámec fungovania vzťahov medzi pedagógmi, deťmi, rodičmi. Tieto témy sú obsiahnuté v 7 krokoch - kritériách, ktoré je potrebné splniť pre získanie titulu Škola priateľská k deťom.
Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch.
 

Globálna kampaň: Školy pre Afriku

Vznikla v spolupráci s Nadáciou Nelsona Mandelu a Hamburg Society (neskôr premenovanou na Peter Krämer Stiftung). Bola zahájená Nelsonom Mandelom 6. decembra 2004  v Kapskom meste v Juhoafrickej republike. Projekt odštartoval Peter Krämer osobným darom vo výške 5 miliónov USD venovaných Nemeckému výboru pre UNICEF. Týmto dňom sa začala písať história jednej z najúspešnejších kampaní organizácie UNICEF a každým rokom lákala tisícky nových prispievateľov.
Po úspešnej prvej fáze (2005-2009), ktorej cieľom bolo získať 50 miliónov dolárov na pomoc 4 miliónom detí v šiestich afrických krajinách, pokračuje projekt druhou fázou (2010-2013), ktorá má za cieľ získať ďalších 70 miliónov dolárov pre 8 miliónov detí v 11 krajinách Afriky.
UNICEF spolupracuje s vládami, miestnymi zastupiteľstvami, komunitami a partnermi v 11 najkrízovejších afrických krajinách (Angola, Burkina Faso, Etiópia, Južná Afrika, Madagaskar, Mali, Malawi, Niger, Mozambik, Rwanda a Zimbabwe), aby vytvoril podmienky na vzdelávanie detí, zabezpečil pre ne bezpečné prostredie, kde sa môžu vzdelávať a hrať. Naším cieľom je pomôcť tým najbezbrannejším - sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe a dievčatám, ktorým je právo na vzdelanie odopreté. Stabilita a udržateľnosť detí v škole je kľúčom k úspechu kampane. Pridáva sa celá komunita; rodičia a UNICEF stavajú školy spoločne a následne prevezmú na seba zodpovednosť za ich prevádzku. Súčasne sa UNICEF snaží presadiť úspechy kampane na lokálnej úrovni vo vláde.  
Sme hrdí na to, že sa môžeme podieľať na podobných projektoch.

Druhý krok

je nový projekt na školský rok 2016/ 17

Je to preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl. V rámci programu sa deti prostredníctvom vyškolených pedagógov a psychológov učia byť empatickými,  vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev.

Preventívny program Druhý krok ponúka riešenie existujúcich problémov na školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikanovanie, útoky na spolužiakov a učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov programu sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov, ako s nimi na vyučovaní pracovať. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a ako si rozvíjať empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede.

Základné ciele programu:

  1. Rozvíjať empatiu u detí.  Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej situácie.
  2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách. Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote detí. 
  3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách. Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr , rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku  ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.
  4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.
  5. Prevencia. Čím skôr sa začne  s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

Folklórny rok

Projekt  "Štyri ročné obdobia" sme pre škôlku pripravili v spolupráci s detským folklórnym súborom "Čunovský kŕdeľ" pod vedením Mgr. Márie Strakovej. Najprirodzenejším a najzrozumitelnejším spôsobom sa deťom prihovára výchova ľudovým umením - overenou metódou odpozorovania “z nohy na nohu, z úst do úst, z ruky do ruky”. Toto poznanie dáva deťom základy pre ich ďalší rozvoj vo všetkých druhoch umenia, nielen ľudového, a to prostredníctvom predstavení "Deti deťom". Predstavenia sú  prispôsobené podľa tradičného obyčajového kalendára do 4 ročných období /”Jar”, “Leto”, “Jeseň”, “Zima”/. Mladí talentovaní detskí umelci, sa hravou formou prihovárajú deťom v tradičných-divadelných kostýmoch cez hovorené slovo, spev, tanec. V závere každého predstavenia je "Škola tanca a spevu", kde si malí poslucháči z Dúhovej škôlky spolu s detskými umelcami zatancujú a zaspievajú. Predstavenia sú populárno-náučné nastavené na formovanie detí cez tradičné kultúrne hodnoty.

Potrubná pošta

Projekt  "Potrubnej pošty" má za cieľ spojiť dva detské svety: ten trošku veselší- škôlkársky a ten trošku menej veselý- v detskom Kardiocentre na Kramároch. Chceme deťom z nemocnite pomôcť rozveseliť ich svet farbami a výrobkami od kamarátov:-) Naše zariadenie sa spolu so škôlko na Čiernej Vode zapája do projektu pod vedením Mgr. Martiny Jackuliakovej- liečebnej pedagogičky, ktorá vymyslela super spôsob ako spojiť náš, škôlkársky svet so svetom detí hospitalizovaných v detskom Kardiocentre na Kramároch. Keďže naši malí kamaráti musia v nemocnici často stráviť dlhšiu dobu, dohodli sme sa, že si vzájomne „Potrubnou poštou“ posielame pozdravy- detské výrobky a maľované obrázky. Deťom v nemocnici pomôžu naše výtvory vyzdobiť a zútulniť prostredie na oddelení a my si z ich výtvorov urobíme v škôlke veselú nástenku. K našim deťom do škôlky príde na návštevu sama terapeutická bábka Julka s jej kamarátkou Maťkou a pani doktorkou priamo z kardiocentra, aby sa s deťmi zoznámili a o detičkách z nemocnice im všetko porozprávali. V škôlke sme zriadili stabilnú informačnú nástenku pre rodičov a už teraz sa tešíme, ako k nej budú pribúdať pozdravy z „Potrubnej pošty“.Veríme, že vzájomná spolupráca bude obohacujúca nie len pre biele nemocničné steny, ale pre všetkých nás všetkých-zúčastnených. Už teraz sa tešíme, čo všetko pre detičky vyrobíme, aby im čas v krásne vyzdobenej nemocnici ubiehal rýchlejšie.

http://www.duhovaskolka.sk/sk/clanky-45/potrubna-posta?45-paginator-page=2

http://www.duhovaskolka.sk/sk/navsteva-z-nemocnice/detail

"Magical Kindergarten"- projekt výučby angličtiny v spolupráci s AISEC-om

Naše zariadenie v rámci 6 týždňového projektu zameraného na deti predškoslkého veku "Čarovná škôlka" budú navštevovať stážisti, členovia medzinárodnej študentskej organizácie AISEC. Projekt je zameraný na podporu výučny angličtiny, preto sú našimi stážistami cudzinci s vynikajúcou úrovňou tohoto jazyka. S deťmi je stážista denne 6 hodín. Zúčastňovatňuje sa bežných denných aktivít v rámci denného programu zariadenia, ale vedie i výučbu angličtinu v rámci svojho projektu. Cieľom projektu je, aby si deti na zvykli na bežné vnímanie cudzieho jazyka, naučili sa ho správne "počúvať", porozumieť jeho základom a nebáli sa ho i použiť v rámci jednoduchej komunikácie.

English Immersion Club

Popoludňajší English Immersion Club je novým projektom v školskom roku 2015/ 16. Je reakciou na požiadavku klientov ponúknuť deťom viac jazykového vzdelávana, ako je v bežnom štandarde MŠ.

Idea English Immersion Clubu vychádza s našej pozitívnej skúsenosti s metódou výučby angličtiny formou "vnorenia sa" do jazykového prostredia, ktorú sme si vyskúšali počas letných turnusov Safari Clubu.

Deti budú mať možnosť stráviť 3 hodinový popoludňajší blok v anglicky hovoriacom prostredí s bilinguálnym lektorom, ktorý im pomôže prekonať strach a ostýchavosť z prirodzeného používania cudzieho jazyka. Okrem edukačných a tvorivých aktivít zažijú deti v angličtine aj bežné činnosti (ako olovrant, pobyt vonku a pod.), ktoré majú ešte umocniť pocit bezprostredného použitia jazyka v prirodzených situáciách.

Partenrom pri tvorbe medzinárodného curricula pre deti je EPIM- medzinárodná bilinguálna škola. Cieľom vzdelávania je: motivácia dieťaťa používať jazyk spontánne a vybudovanie sebavedomia a schopnosti prispôsobiť sa do takej miery, že dieťa bude bez problémov používať tento cudí jazyk v anglicky hovoriacom prostredí prirodzene a bez zábran.

 

Noc s Andersenom

Je medzinárodným projektom klubu českých detských knižníc- k Medzinárodnému dňu detskej knihy. Naše zariadenie sa každý školský rok  zapája do projektu, ktorého cieľom je viesť deti k čitateľskej gramotnosti a záujmu o čítanie. V každom školskom roku- koncom mesiaca marec je pre najstaršie deti na večer pripravené spanie v škôlke spojené s hľadaním pokladu, kinonom a čítaním obľúbených rozprávok na dobrú noc. :-)

http://www.duhovaskolka.sk/sk/noc-s-andersenom-658/detail

Zdravie v bedničke

Žijeme v rýchlej dobe, kedy najrýchlejší spôsob nakupovania je cez internet, prípadne vbehnúť do prvého hypermarketu. Kvalita potravín v ňom však nie je vždy ukážková.  Prečo kupovať jablká dovezené z Nového Zélandu, keď naše slovenské sú úžasné a dostupné takmer počas celého roka? Prečo kupovať paradajky z Maroka? Nie, chceme domáce potraviny. Na jednej strane sa nám jedná o kvalitné ovocie a zeleninu, na druhej nás zaujíma aj ekonomické a ekologické hľadisko. „Bedničkovanie“  je rýchly a jednoduchý spôsob, ako dostať  priamo na Váš stôl domácu, zdravú, sezónnu zeleninu a ovocie priamo od pestovateľa.Treba si však zvyknúť, že zelenina a ovocie u nás dozrievajú len v určitom ročnom období, že nie každá mrkva, paradajka, jablko sú tvarovo identické, ale budú chutiť  určite lepšie a hlavne sú pestované šetrne vzhľadom k životnému prostrediu. Od jari 2014 sa naše zariadenie na Čiernej Vode v rámci snahy o edukáciu a podporu tvorby zdravého životného prostredia, zapojila do spolupráce so slovenskou stránkou: www.farmarskebednicky.sk, prostredníctvom ktorej sa nadšené a podnikavé mamy snažia sprostredkovávať predaj na Slovensku vyprodukovanej zeleniny a ovocia priamo do domácností. V snahe sprostredkovať zaujímavú iniciatívu a rozšíriť možnosti prístupu k zdravej čerstvej strave, majú naši klienti možnosť objednávať si prostredníctvom stránky čerstvú sezónnu zeleninu a ovocie, ktoré im bude doručené na základe objednávky priamo do škôlky. Jeden-krát týždenne si ju potom, spolu s dieťatkom, môžu vyzdvihnúť v našom zariadení:-)

viac info na: http://duhovaskolka.atlas.webwings.cz/sk/clanky-45/zdravie-v-bednicke?45-paginator-page=2

 

Školské ovocie

je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur na jeden školský rok. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010. Do našej škôlky budeme v rámci programu týždenne dostávať porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku

  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku

  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...