/ Projekty

Projekty

Celoročne aj sezónne sa zapájame do množstva projektov s rôznou tématikou.

Deťom tak poskytujeme možnosť naučiť sa poznávať aj svet mimo zariadenia, komunikovať s ním a lepšie mu porozumieť.

Sústreďujeme sa najmä na rozvoj prosociálneho cítenia a pomoc druhým.

Tradícia a ja

Celoročný projekt je venovaný ľudovým tradíciám na Slovensku. Z dôvodu, že zvyky sú neopomenuteľnou súčasťou sveta, ktorý obklopuje nás aj naše deti, sme ľudové tradície zahrnuli do edukačných aktivít a tým obohatili aj náš edukačný proces. Naším cieľom je u detí aktivizovať a rozšíriť poznanie slovenskej ľudovej kultúry. Pomocou celoročných aktivít zameraných na tematiku tradícií si deti osvoja naše regionálne kultúrne dedičstvo, úzko späté s jednotlivými ročnými obdobiami. Projekt realizujeme počas celého školského roka, a to prostredníctvom edukačných aktivít v jednotlivých triedach, či prostredníctvom workshopov a rôznych škôlkarských akcií.

 

Ekovýchova

Projekt ekovýchovy vznikol spolu s Inštitútom aplikovanje ekológie Daphné, ako celoročný projekt vzdelávania a workshopov pre deti predškolského veku v oblasti ochrany prírody. Projekt zahŕňa environmentálne vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Workshopy pre deti nadvätujú na edukčné aktivty v materskej škole i na ročné obdobia. Sú realizované v manších skupinkách a prispievajú k zážitkovému učeniu sa detí.

Hudba a muzikoterapia pre najmenších.

Projekt zážitkových hudobno-pohybových workshopov pre nejmladšiu vekovú skupinu detí sme spustili od školského roka 2019/ 20. Aký prínos predstavujú hudobné aktivity pre deti?  Zlepšujú komunikáciu a sociálne interakcie medzi deťmi - pomáhajú formovať zdravé vzťahy a rozvíjajú spoluprácu - uvoľňujú napätie, odbúravajú stres a učia ho lepšie zvládať - učia deti aktívne relaxovať, vytvárajú čas a priestor bez očakávaní, povinností a tlaku na výkon nevyhnutné na regeneráciu na všetkých úrovniach - rytmizácia má pozitívny vplyv na rozvoj pohybovej koordinácie a reči. Projekt pre dti z MŠ vznikol v spolupráci s poradensko-konzultačný, centrom K centrum v Bratislave, ktoré sa už 7 rokov venuje komplexnému rozvoju detí . Všetci členovia tímu, ktorý s deťmi pracuje sú odborníci z pomáhajúcich profesií, muzikoterapeuti, absolventi početných odborných výcvikov doma aj v zahraničí. Majú  dlhoročnú prax a skúsenosti, pracujú s hudobnými nástrojmi z celého sveta, ktoré vozia za deťmi.

Druhý krok

je projekt, ktorý funguje od školskýňého roka 2016/ 17

Je to preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl. V rámci programu sa deti prostredníctvom vyškolených pedagógov a psychológov učia byť empatickými,  vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev.

Preventívny program Druhý krok ponúka riešenie existujúcich problémov na školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikanovanie, útoky na spolužiakov a učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov programu sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov, ako s nimi na vyučovaní pracovať. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a ako si rozvíjať empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede.

Základné ciele programu:

  1. Rozvíjať empatiu u detí.  Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej situácie.
  2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách. Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote detí. 
  3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách. Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr , rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku  ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.
  4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.
  5. Prevencia. Čím skôr sa začne  s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

Spájanie generácií.

V rámci tohoto projektu sa v materskej škole snažíme o dôležité prepojenie generácií. Tí najmladší, deti z našej škôlky, sa pravidelne stretávajú s tími najstaršími, seniormi z Domova Evanjelickej diakonie v Bratislave. Deti navštevujú starčekov a starenky pravidlene počas roka. Vždy si pripravia malé vystúpenie a spoločne s nimi absolvujú workhopy, na ktorých vytvoria krásne malé diela pre potešnie a obdarovanie seniorov. Projekt učí deti vnímať rozmanitosť sveta okolo nich a chápať rozdiely v rámci generácií, podporuje ich prosociálne správanie a vedie ich cestou vzájomnej tolerancie pomoci slabším.

Potrubná pošta

Projekt  "Potrubnej pošty" má za cieľ spojiť dva detské svety: ten trošku veselší- škôlkársky a ten trošku menej veselý- v detskom Kardiocentre na Kramároch. Chceme deťom z nemocnite pomôcť rozveseliť ich svet farbami a výrobkami od kamarátov:-) Naše zariadenie sa spolu so škôlko na Čiernej Vode zapája do projektu pod vedením Mgr. Martiny Jackuliakovej- liečebnej pedagogičky, ktorá vymyslela super spôsob ako spojiť náš, škôlkársky svet so svetom detí hospitalizovaných v detskom Kardiocentre na Kramároch. Keďže naši malí kamaráti musia v nemocnici často stráviť dlhšiu dobu, dohodli sme sa, že si vzájomne „Potrubnou poštou“ posielame pozdravy- detské výrobky a maľované obrázky. Deťom v nemocnici pomôžu naše výtvory vyzdobiť a zútulniť prostredie na oddelení a my si z ich výtvorov urobíme v škôlke veselú nástenku. K našim deťom do škôlky príde na návštevu sama terapeutická bábka Julka s jej kamarátkou Maťkou a pani doktorkou priamo z kardiocentra, aby sa s deťmi zoznámili a o detičkách z nemocnice im všetko porozprávali. V škôlke sme zriadili stabilnú informačnú nástenku pre rodičov a už teraz sa tešíme, ako k nej budú pribúdať pozdravy z „Potrubnej pošty“.Veríme, že vzájomná spolupráca bude obohacujúca nie len pre biele nemocničné steny, ale pre všetkých nás všetkých-zúčastnených. Už teraz sa tešíme, čo všetko pre detičky vyrobíme, aby im čas v krásne vyzdobenej nemocnici ubiehal rýchlejšie.

http://www.duhovaskolka.sk/sk/clanky-45/potrubna-posta?45-paginator-page=2

http://www.duhovaskolka.sk/sk/navsteva-z-nemocnice/detail

English Immersion Club

Popoludňajší English Immersion Club je projektom, ktorý začal v školskom roku 2015/ 16. Je reakciou na požiadavku klientov ponúknuť deťom viac jazykového vzdelávana, ako je v bežnom štandarde MŠ.

Idea English Immersion Clubu vychádza s našej pozitívnej skúsenosti s metódou výučby angličtiny formou "vnorenia sa" do jazykového prostredia, ktorú sme si vyskúšali počas letných turnusov Safari Clubu.

Deti majú možnosť stráviť 3 hodinový popoludňajší blok v anglicky hovoriacom prostredí s bilinguálnym lektorom, ktorý im pomôže prekonať strach a ostýchavosť z prirodzeného používania cudzieho jazyka. Okrem edukačných a tvorivých aktivít zažijú deti v angličtine aj bežné činnosti (ako olovrant, pobyt vonku a pod.), ktoré majú ešte umocniť pocit bezprostredného použitia jazyka v prirodzených situáciách.

Partenrom pri tvorbe medzinárodného curricula pre deti je EPIM- medzinárodná bilinguálna škola. Cieľom vzdelávania je: motivácia dieťaťa používať jazyk spontánne a vybudovanie sebavedomia a schopnosti prispôsobiť sa do takej miery, že dieťa bude bez problémov používať tento cudí jazyk v anglicky hovoriacom prostredí prirodzene a bez zábran.

 

Noc s Andersenom

Je medzinárodným projektom klubu českých detských knižníc- k Medzinárodnému dňu detskej knihy. Naše zariadenie sa každý školský rok  zapája do projektu, ktorého cieľom je viesť deti k čitateľskej gramotnosti a záujmu o čítanie. V každom školskom roku- koncom mesiaca marec je pre najstaršie deti na večer pripravené spanie v škôlke spojené s hľadaním pokladu, kinonom a čítaním obľúbených rozprávok na dobrú noc. :-)

http://www.duhovaskolka.sk/sk/noc-s-andersenom-658/detail

Kamarátska knižnička

V rámci tohoto projektu sme v škôlke zriadili stabilnú knižnicu, do ktorej môžu svojimi použitými knižkami prispieť všetky deti a rodičia. Knižky si môžu v knižničke spolu čítať, ale i požičať si ich si i domov. Cieľom projektu je podporiť prečitateľskú gramotnosť, viesť deti k pozitívnemu vzťahu k čítaniu, ale i rodičov k spoločne strávenému kvalitnému času so svojimi deťmi. V rámci knižnice organizujeme aj prezentačné výstavy vydavateľstiev a jej používanie je zaradené aj do výchovno- vzdelávacích plánov zariadenia. 

Školské ovocie

je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur na jeden školský rok. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010. Do našej škôlky budeme v rámci programu týždenne dostávať porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku

  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku

  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Čo ponúkame

Akreditovaný program, profesionálny tím, zdravú stravu.....

Prenájom priestorov

Využite naše priestory na vašu akciu...

Spracovanie osobných údajov

Informácie ku zhromažďovaným informáciám

Partneri

Predstavujume našich partnerov...