V čom všetko máme prsty :)

Projekty v škôlke

Celoročne aj sezónne sa zapájame do množstva zážitkových projektov. Deťom tak poskytujeme možnosť naučiť sa poznávať aj svet mimo zariadenia, komunikovať s ním a lepšie mu porozumieť.

FAST HEROES/ Hrdinovia Fast, je medzinárodný vzdelávací projekt, určený aj deťom v materských školách, ktorý zvyšuje povedomie o príznakoch mozgovej príhody a potrebe rýchlej reakcie už aj v predškolskom veku.

Projekt má za cieľ deti vhodným spôsobom edukovať a zároveň prepojiť so staršou vekovou skupinou- ich starými rodičmi. Starí rodičia sú hlavnými hrdinami- Super hrdinami- tohto projektu.

Projekt získal záštitu od ministerstva školstva a aj podporou známych influencerov :) Spievanka a Zahrajko naspievali deťom hymnu, vďaka ktorej si rýchlo zapamätajú číslo 112. 

Sú novým projektom, do ktorého sa SMŠ zapojila v školskom roku 2020/ 21.

Hlavnou úlohou projektu je objavovanie a spoznávanie zeleniny, tak ako ju ešte možno deti nemali možnosť spoznať. Hlavnou formou, spoznávania je čistenie samotnej zeleninky, krájanie a čo je najdôležitejšie ochutnávanie, pozbávanie vône a tvaru. Deti sa budú zdokonaľovať v motorike pomocou čistenia zeleniny a rozvíjať sa v samoobslúžnych návykoch pomocou práce počas aktivity – pomôžu s obrusmi, s podnosmi, navzájom si pomôžu obliecť zástery
Naučia sa hygiene – umývanie podnosov, misiek, obrusov. Deti budú nápomocné v každej činnosti, tak ako správny, kuchár,,
Najdôležitejšou úlohou projektu je motivovať deti k jedeniu zeleninky. V súčasnosti sa aj v škôlke viac stretávame s tým, že deti odmietajú jesť zeleninku, alebo nevedia rozoznať niektoré druhy zeleniny, či ju nevedia pomenovať. Preto sme sa rozhodli, že prostredníctvom celoročného projektu deťom pomôžeme a hravou formou ich namotivujeme k pozitívnemu vzťahu k zelenine.
Deti budú projektu venovať jeden deň v týždni. Jeden deň projektu= jeden druh zeleniny, o ktorej si povieme ako chutí, na čo je, čo všetko obsahuje, prečo čo je dôležitá a bonusom budú aj chtuné recepty. 
Veľmi sa tešíme na prácu s deťmi a tešíme sa na podporu a spoluprácu s rodičmi. 

V rámci tohoto projektu sme v škôlke zriadili stabilnú knižnicu, do ktorej môžu svojimi použitými knižkami prispieť všetky deti a rodičia. Knižky si môžu v knižničke spolu čítať, ale i požičať si ich si i domov. Cieľom projektu je podporiť prečitateľskú gramotnosť, viesť deti k pozitívnemu vzťahu k čítaniu, ale i rodičov k spoločne strávenému kvalitnému času so svojimi deťmi. V rámci knižnice organizujeme aj prezentačné výstavy vydavateľstiev a jej používanie je zaradené aj do výchovno- vzdelávacích plánov zariadenia.

Projekt odštartoval v školskom roku 2016/ 17 – ako preventívny program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl. V rámci programu sa deti prostredníctvom vyškolených pedagógov a psychológov učia byť empatickými,  vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev.

Preventívny program Druhý krok ponúka riešenie existujúcich problémov na školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikanovanie, útoky na spolužiakov a učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam. Súčasťou výučbových materiálov programu sú veľkoplošné fotografie, ktoré znázorňujú situácie z každodenného života detí a obsahujú presnú metodickú inštrukciu pre učiteľov, ako s nimi na vyučovaní pracovať. Vďaka nim môžu učitelia vysvetliť a poradiť deťom, ako zvládať agresiu, násilie, hyperaktivitu či introverziu a ako si rozvíjať empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie a celkovú súdržnosť v triede.

Základné ciele programu:

  1. Rozvíjať empatiu u detí.  Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej situácie.
  2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách. Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote detí. 
  3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách. Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr , rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku  ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.
  4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.
  5. Prevencia. Čím skôr sa začne  s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

Projekt  „Potrubnej pošty“ má za cieľ spojiť dva detské svety: ten trošku veselší- škôlkársky a ten trošku menej veselý- v detskom Kardiocentre na Kramároch. Chceme deťom z nemocnice pomôcť rozveseliť ich svet farbami a výrobkami od kamarátov:-) Naše zariadenie sa zapája do projektu pod vedením liečebnej pedagogičky, ktorá prepojila náš, škôlkarsky svet so svetom detí hospitalizovaných v detskom kardiocentre. Keďže naši malí kamaráti musia v nemocnici často stráviť dlhšiu dobu, dohodli sme sa, že si vzájomne „Potrubnou poštou“ posielame pozdravy- detské výrobky a maľované obrázky. Deťom v nemocnici pomôžu naše výtvory vyzdobiť a zútulniť prostredie na oddelení a my si z ich výtvorov robíme v škôlke veselú nástenku. K deťom do škôlky príde na návštevu terapeutická bábka Julka priamo z kardiocentra, ktorá im porozpráva o živote detí na oddelení. Veríme, že vzájomná spolupráca bude obohacujúca nie len pre biele nemocničné steny, ale pre všetkých nás všetkých zúčastnených.

Popoludňajší English Immersion Club je projektom, ktorý odštartoval už v školskom roku 2015/ 16. Je reakciou na požiadavku klientov ponúknuť deťom viac jazykového vzdelávania, ako je v bežnom štandarde MŠ.

Idea English Immersion Clubu vychádza s našej pozitívnej skúsenosti s metódou výučby angličtiny formou „vnorenia sa“ do jazykového prostredia, ktorú sme si vyskúšali počas letných turnusov Safari Clubu.

Deti budú mať možnosť stráviť 3 hodinový popoludňajší blok v anglicky hovoriacom prostredí s bilingválnym lektorom, ktorý im pomôže prekonať strach a ostýchavosť z prirodzeného používania cudzieho jazyka. Okrem edukačných a tvorivých aktivít zažijú deti v angličtine aj bežné činnosti (ako olovrant, pobyt vonku a pod.), ktoré majú ešte umocniť pocit bezprostredného použitia jazyka v prirodzených situáciách. 

Cieľom vzdelávania je: motivácia dieťaťa používať jazyk spontánne a vybudovanie sebavedomia a schopnosti prispôsobiť sa do takej miery, že dieťa bude bez problémov používať tento cudzí jazyk v anglicky hovoriacom prostredí prirodzene a bez zábran.

Je medzinárodným projektom klubu českých detských knižníc- k Medzinárodnému dňu detskej knihy. Naše zariadenie sa každý školský rok  zapája do projektu, ktorého cieľom je viesť deti k čitateľskej gramotnosti a záujmu o čítanie. V každom školskom roku- koncom mesiaca marec je pre najstaršie deti na večer pripravené spanie v škôlke spojené s hľadaním pokladu, kinom a čítaním obľúbených rozprávok na dobrú noc. :-)

Je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur na jeden školský rok. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010. Do našej škôlky budeme v rámci programu týždenne dostávať porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku

  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku

  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Celoročný projekt je venovaný ľudovým tradíciám na Slovensku. Z dôvodu, že zvyky sú neopomenuteľnou súčasťou sveta, ktorý obklopuje nás aj naše deti, sme ľudové tradície zahrnuli do edukačných aktivít a tým obohatili aj náš edukačný proces. Naším cieľom je u detí aktivizovať a rozšíriť poznanie slovenskej ľudovej kultúry. Pomocou celoročných aktivít zameraných na tematiku tradícií si deti osvoja naše regionálne kultúrne dedičstvo, úzko späté s jednotlivými ročnými obdobiami. Projekt realizujeme počas celého školského roka, a to prostredníctvom edukačných aktivít v jednotlivých triedach, či prostredníctvom workshopov a rôznych škôlkarských akcií.

 

Projekt ekovýchovy vznikol spolu s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphné, ako celoročný projekt vzdelávania a workshopov pre deti predškolského veku v oblasti ochrany prírody. Projekt zahŕňa environmentálne vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Workshopy pre deti nadväzujú na edukačné aktivity v materskej škole i na ročné obdobia. Sú realizované v menších skupinkách a prispievajú k zážitkovému učeniu sa detí.

V rámci tohoto projektu sa v materskej škole snažíme o dôležité prepojenie generácií. Tí najmladší, deti z našej škôlky, sa pravidelne stretávajú s tími najstaršími, seniormi z Domova Evanjelickej diakonie v Bratislave. Deti navštevujú starčekov a starenky pravidelne počas roka. Vždy si pripravia malé vystúpenie a spoločne s nimi absolvujú workshopy, na ktorých vytvoria krásne malé diela pre potešenie a obdarovanie seniorov. Projekt učí deti vnímať rozmanitosť sveta okolo nich a chápať rozdiely v rámci generácií, podporuje ich prosociálne správanie a vedie ich cestou vzájomnej tolerancie pomoci slabším.

Už ste na naším fanúšikom na facebooku?

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.