Program „Druhý krok“

program-druhy-krok

Naša Súkromná mateská škola v Chorvátskom Grobe- Čiernej Vode, presnejšie jej trieda Predškolákov, sa v tomto školskom roku ako jediná zo škôlok v SR zapája do projektu s názvom „Druhý krok“.

V rámci programu sa deti prostredníctvom vyškolených pedagógov a psychológov učia byť empatickými,  vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev. Program im umožňuje lepšie porozumieť správniu a pocitom spolužiakov a pripravuje ich na vstup „do veľkého sveta“ školákov.

Na Slovensku sa program dostal do škôl vďaka združeniu PROFKREATIS, ktorý je držiteľom licencie pre Slovensko a Čechy.

Akreditované vzdelávanie k tomuto programu pod názvom „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách“ je určený pre materské a základné školy, školské kluby a domovy. Absolvovali ho aj naši pedagógovia.

Preventívny program  v origináli SECOND STEP je už bežnou súčasťou vyučovania v materských a základných škôl v mnohých krajinách sveta ako napr. vo Fínsku, Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej  Británii, Rakúsku, Islande, Lotyšsku, Kanade, USA, Japonsku či Austrálii.

 

Základné ciele programu:

 1. Rozvíjať empatiu u detí.  Vedieť pochopiť svoje emócie a vedieť o nich rozprávať je u detí prvým krokom k pochopeniu pocitov iných a vcítenia sa do ich prežívanej situácie.
 2. Znížiť agresiu a agresivitu na školách. Šikanovanie medzi spolužiakmi či útoky na učiteľov sa v súčasnosti stáva úplne bežnou súčasťou v živote našich detí. Tomuto negatívnemu trendu sa snažíme zabrániť práve prácou s deťmi, ich emóciami, sociálnymi kompetenciami a morálne správnym riešením konfliktov.
 3. Zvýšiť toleranciu k odlišnostiam v školách. Intolerancia medzi žiakmi narastá. Prvotné príznaky sú badateľné už na prvom stupni základných škôl, a preto je potrebné začať pracovať s deťmi oveľa skôr , rozvíjať už v predškolskom veku a v mladšom školskom veku  ich toleranciu k fyzickým, psychickým aj sociálnym odlišnostiam a podchytiť intoleranciu k odlišnostiam naozaj už v začiatkoch.
 4. Zlepšiť spoluprácu školy a rodiny. Súčasnou úlohou učiteľa nie je len vzdelávanie detí, ale aj ich výchova. Určením pravidiel spolupráce so žiakmi, ale aj ich rodičmi a spolupodieľanie sa na práci s programom má význam ako na existenciu detí v triede, tak aj na život mimo školskej lavice.
 5. Prevencia. Čím skôr začneme s deťmi pracovať, tým skôr potlačíme či úplne zabránime negatívnemu spoločenskému správaniu na školách a podporíme ich zdravý rozvoj osobnosti.

 

Pozitíva programu

Učitelia, zapojený do programu skonštatovali nasledujúce pozitíva:

 • vynikajúco štruktúrovaný program do tematických blokov ako empatia, riešenie problémov a sebaregulácia negatívnych emócií
 • dôkladná príprava každého stretnutia po metodickej a obsahovej stránke (karty, plagáty)
 • poznanie základných emócií (šťastný, nešťastný, smutný, veselý, prekvapený, naplašený) na základe neverbálnych prejavov už v mladšom školskom veku
 • pomenovanie emócií a ich verbálny popis
 • rozvoj empatie, vcítenie sa do prežívania druhých
 • sebaregulácia negatívnych emócií – najmä hnevu, zlosti, smútku
 • rozvoj sociálnych zručností používaných v rôznych životných situáciách
 • rozvoj tolerancie k odlišnostiam (obrázky detí inej farby pleti prijímali žiaci bez  akýchkoľvek problémov)

 

Okrem práce s deťmi priamo v prostredí MŠ, ktorá je rozdelená do tématických, na seba nadväzujúcich blokov, sa do projektu priamo zapájajú aj rodičia. Tí sú učiteľkou pravidelne informovaní o tématickom celku a dostanú množstvo podnetov, ako s deťmi v rámci danej témy nadviazať rozhovor i doma, pracovať, či hrať sa tak, aby u dieťaťa upevnili uvedomenie si danej problematiky. Spoločne strávený čas vedie i k lepšiemu porozumeniu si s dieťaťom a prepojeniu jeho „škôlkárskeho“ sveta so svetom rodičov.

Výchova dieťaťa zahŕňa aj prostredie, aké mu rodina vytvorí pre jeho individuálny vývin. Dieťa by sa malo zaradiť ho do nejakej skupiny, lebo potrebuje samého seba vnímať ako súčasť celku, a siete vzťahov, čo mu dáva pocit vlastnej identity.

Program „Druhý krok“ v škôlke na Čiernej Vode bude prebiehať po dobu jedného polroka. V tomto období sa jeho výsledky (so súhlasom rodičov) pozorujú a merajú. Deti aj ich rodičia vypĺňajú dotazníky a meranie vedie školený psychológ.

Veríme, že efektivitu programu- jeho pozitívne výsledky- si budeme vedieť nie len „odmerať“, ale budeme ich „vidieť“ aj na správaní detí v škôlke i rodine.

Ďakujeme našim rodičom, že s nami do tohoto nového projektu tak odvážne šli! :-)

zdroj: http://www.druhykrok.eu/druhy-krok/

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.