Rytmika je zábava a učenie sa novým zručnostiam

rytmika-je-zabava-a-ucenie-sa-novym-zrucnostiam

V našich škôlkach chceme Vaše deti zaujať rôznorodosťou a pripraviť im program presne „na mieru“ ich detských potrieb. V našich plánoch myslíme aj na radosť a zábavu, ktorú môžu spoločne nájsť pri veselých hrách s pesničkami a hudbou rôzneho  druhu a žánru. Budeme sa veľa hýbať, cvičiť, tancovať a rytmizovať a určite sa naučíme aj množstvo skvelých pesničiek a riekaniek. Precvičíme si tak telo i hlavičky veľa sa spolu nasmejeme.

Ponúkame Vám teraz trošku „teórie“ na tému: Rytmické hry pre deti predškolského veku.

Pohyb bol už od počiatku prostriedkom komunikácie našich predkov. I naďalej, ako neverbálny prejav, ostáva významnou súčasťou komunikácie, sprevádza , doplňuje a obohacuje naše vyjadrovanie prostredníctvom reči.  Voľnosť, tvorivosť, otvorenosť, či úprimnosť verbálnych aj neverbálnych vyjadrení je pravdepodobne najlepšie postrehnuteľná u malých detí, ktorých myslenie ešte nie je natoľko spútané konvenciami a pravidlami spoločnosti ako u dospelých.

Vnímanie úzkeho prepojenia medzi pohybom a zdravím je nutné priblížiť už tým najmenšími. Zároveň je nutné deti už od predškolského veku viesť k športovej edukácií,  láske k pohybu a cvičeniu. Dnes už nie je výnimkou, že už deti v predškolských zariadeniach sú primeraným spôsobom vedené k pravidelnému hýbaniu sa. Existuje predpoklad, že deti, ktoré sú už v detstve vedené k pohybu a vzťahu k športu, budú náchylnejšie na vedenie zdravého životného štýlu aj v dospelosti.

Pre deti predškolského veku je hra a hrová činnosť najprirodzenejšou formou učenia. Hra spojená s hudbou a textom dieťaťu zrozumiteľným je najjednoduchší spôsob ako udržať detskú pozornosť. Vykonávané pohyby a cviky sú potom pre dieťa prirodzené a zábavné.

Pohybové a rytmické hry pre deti predškolského veku sú jednoduchou a účinnou cestou ako dieťaťu- prostredníctvom jemu blízkej hry sprostredkovať  lásku k pohybu a počúvaniu hudby. Podporuje tým sa tiež: rozvoj koordinačných schopností dieťaťa, (konkrétne rytmickej schopnosti, ktorá umožňuje vnímať a reprodukovať rytmus, podmieňujúc osobitnú rytmickú štruktúru pohybov), koordinácia svalového napätia a uvoľnenia, či  rozvoj prirodzených pohybov( ako chôdza, beh a iné).

Cvičenie s deťmi je dopĺňané hudbou, spevom, či riekankami, ktoré pozitívne ovplyvňujú aj citovú sféru dieťaťa. Vychovávajú k sebaovládaniu, disciplinovanosti a pozornosti. Hudba a pohyb sa tak môžu stať trvalým zdrojom radosti po celý život. Keďže rytmické hry sú určené pre prácu v skupine- členovia skupiny musia spoločne komunikovať, spolupracovať, nájsť si svoje miesto, prijať svoju rolu, presadiť, či podriadiť sa, ustúpiť, či dohodnúť sa.  Slúžia tak okrem iného aj na nácvik reálnych situácií a pomáhajú boriť bariéry v medziľudských vzťahoch.  Základným spoločným prvkom hudby a tanca je rytmus, ktorý je v hudbe tvorený striedaním dĺžky a akcentu tónu. V tanci sú potom pohyby rôzneho trvania. Dôležité je zamerať detičky na jednotlivý rytmus a viesť ich k vyjadreniu dynamiky  a melódie, tým ich zároveň  vedieme k harmonickému pohybu. Pohyb by mal byť kultivovaný a vychádzať z vnútorného pocitu vyjadrenia hudby. Základom tanca, i akéhokoľvek pohybového programu je aj správne držanie tela.

Rytmické cvičenia by mali byť v súlade so základnými prvkami hudby (rytmus, tempo, dynamika, takt, výraz a forma). Bez rytmického cítenia by ani pohybový prejav nebol nikdy presný a spoľahlivý. Rytmická schopnosť zaujíma mimoriadne dôležité miesto v procese motorického zdokonaľovania, najmä u detí. Spojenie hudby a výrazného rytmického sprievodu, cielene pôsobí na získavanie takých pohybov a zručností, ktoré zabezpečuje komplexný a zdravý vývin dieťaťa. Tak isto, spojenie pohybu s hudbou prináša pochopenie a osvojenie si ich vzájomných vzťahov a podnecovanie pozitívnych emócií.

Pohybové cvičenia pre deti predškolského veku sú zamerané všeobecne hlavne na dokonalé ovládanie celkovej pohyblivosti. Celková pohyblivosť zahŕňa súbor dôležitých pohybov, ktoré si dieťa musí osvojiť. V priebehu prvých šiestich rokov svojho života sa musí naučiť sedieť, udržať sa vzpriamene, plaziť sa, kotúľať sa, liezť nahor, chodiť, behať, poskakovať, skákať, cválať, ťahať, tlačiť. Všetky tieto pohybové aktivity by pritom mali byť vykonávané koordinovane, harmonicky a čisto. Behom rokov v sa teda dieťa musí naučiť vykonávať pohyby pružne, presne, rýchlo a vyvážene. Cvičenia zamerané na celkovú motoriku sa v skutočnosti stávajú vhodným „trénerom“ na rozvoj jemnej motoriky (potrebnej na písanie), ktorá vyžaduje dokonalú kontrolu nad hornými končatinami. Tak isto, dieťa sa postupným vývojom dokáže orientovať v čase, pochopí postupnosť, trvanie dejov a meranie času- po prepojení týchto troch dejov môžeme hovoriť o pochopení rytmu. Medzi druhým a šiestym rokom sa dieťa učí prispôsobovať sa času, orientovať sa v čase, osvojiť si pojmy, ktoré s ním súvisia, usporiadať činnosti v čase. Rytmus je teda spôsob, akým dieťa vníma, vštepuje si do pamäti a vybavuje si časové úseky. Osvojuje si tak zmysel rytmu a jeho obmien, intenzitu zvukov, slov a viet a to všetko mu neskôr pomôže aby aj jeho čítanie bolo rýchle a obrazné. Sluchová pamäť je tiež veľmi dôležitá. Keď sa totiž dieťa začne učiť písať, musí si spomínať na zvuky, ktoré sa naučilo rozoznávať, pokiaľ ich chce správnym spôsobom reprodukovať. Nedá sa počítať s tým, že by sa dieťa mohlo pustiť do učenia, pokiaľ by si predtým nedokázalo zapamätať jednoduché zvuky a keby nerozoznávalo slabé a silné, alebo dlhé a krátke tóny….

Harmonicky sa vyvíjajúci detský jedinec musí mať šancu na otvorenú, dieťaťu naklonenú výchovu, prispôsobenú jeho požiadavkám a možnostiam. Snahou pedagóga v predškolskom zariadení by preto malo byť predstaviť dieťaťu svet, ktorý ho obklopuje, naučiť dieťa „fungovaniu“ v ňom a pomôcť dieťaťu zvládať všetky základné zručnosti na jeho ovládnutie. Pokiaľ sú deti vedené s láskou a otvoreným prístupom, okolitý svet sa rýchlo stane priateľským a jeho poznávanie zas každodenným dobrodružstvom.

 

Použité zdroje:

DOYON Louise, Hry pro všestranný rozvoj díťete

KRŠJAKOVÁ Soňa, Metodika pohybovej výchovy a športových hier

KULHÁNKOVÁ Eva, Hudebně pohybová výchova: metodická príručka pro hudební výchovu ve škole , MURÁNIOVÁ  Andrea, Výchova tancom: metodika ako vychovávať deti tancom

PODLUCKÝ Jozef, Tanečná rytmika detí

SIVÁK Jozef a kolektív, Metodická príručka: Telesná výchova prvý stupeň ZŠ, Bratislava

SZABOVÁ Magdaléna,  Preventivní a nápravná cvičení: Pohybové hry pro deťi od 6 do14 let

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.