Výchova a vzdelávanie 2- 3 ročných detí

aby-bola-skolkarska-trieda-skvela

OBSAH EDUKAČNEJ ČINNOSTI ( VÝCHOVY A VZDELÁVANIA) 2 – 3. roč. detí.

  • ZDRAVIE A POHYB: ( Telesná výchova):

Pre 2 – 3 ročné deti je pohyb základnou telesnou a duševnou potrebou, dôležitou stimuláciou telesného rozvoja, podporuje rast, zintenzívňuje látkovú výmenu, prebúdza chuť do jedla, prehlbuje spánok, vzbudzuje pocit sviežosti a dobrej nálady, podporuje rozvoj nervovej sústavy a celkový psychomotorický rozvoj. V tejto vekovej kategórii je potrebné dbať, aby deti pohyb nepretažoval, ale aj na to, aby telovýchovný proces nebol podprahový. Meradlom preťaženia sú tieto znaky: spotenie a prehriatie dieťaťa, prílišné sčervenanie, strata záujmu a pozornosti, povrchné a nedbanlivé cvičenie, únava. Je dôležité rozvíjať a upevňovať základné návyky správneho držanie tela, automatizovať už zvládnuté pohyby; spresňovať polohu a pohyby rúk a nôh; nácvik náročnejších polôh; umožňovať deťom utvoriť si individuálne tempo cvičenia.

Telesná výchova zahŕňa: Zdravotné cviky, Chôdza, Beh, Skok, Lezenie, Začiatky akrobatických cvičení, Podávanie a hádzanie ľahkých predmetov, Cvičenie odvahy, Hudobno-pohybová výchova, Oboznamovanie s vodou, Sánkovanie, Lyžovanie, Otužovanie

 

  • ČLOVEK A SVET PRÁCE ( Pracovná výchova):

Rozvoj sebaobsluhy a hygienických návykov

Učiteľka vytvára detom pokojné situácie pri všetkých úkonoch základnej starostlivosti o seba. Pozitívnou motiváciou podporuje u detí samostatnosť a rozhodovanie. Chváli dieťa za spoluprácu a aktívnu spoluúčast pri určitom úkone, ktorý dieťaťu pomáha vykonať dospelý. Tieto pochvaly sú konkrétne a časté, pochvalou sa vyjadruje nielen správnosť úkonu, ale aj snaha dieťaťa a proces jeho dosiahnutia. Učiteľka umožnuje deťom samostatne jesť a piť a v prípade potreby požiadať (vysloviť konkrétnu prosbu adresovanú dospelému) o jedlo a pitie. Deti postupne dodržiavajú primeranú čistotu pri stolovaní a pomáhajú pri prestieraní a odkladaní zo stola. Učiteľka vytvára príjemnú socioemocionálnu atmosféru a motivuje deti, aby jedli pokojne, kultivovane a bez vzájomného sútaženia. Učiteľka poskytuje deťom možnosť používať toaletu podľa vlastnej potreby, v usmerrnovaní zohľadnuje medzipohlavné rozdiely a najmä chlapcom venuje v osvojovaní týchto hygienických návykov špecifickú pozornost. Deti sa postupne s podporou a pomocou dospelých učia umývať ruky mydlom vzhľadom na individuálnu potrebu; utierať si ruky a tvár do sucha; česať sa pri zrkadle; používat vreckovku, napr. dostupne umiestnené hygienické papierové vreckovky. Po niekoľkých mesiacoch dochádzky do materskej školy (vzhľadom na stupeň osvojenia iných hygienických návykov) sa deti učia čistiť si zuby, pričom sa zdôraznuje postupné osvojovanie jednotlivých krokov tohto pre deti zložitého hygienického úkonu (s podporou a pomocou dospelých). Deti sa s podporou dospelých učia vyzliekať; vyzúvať; obliekať niektoré časti odevu, napr. nohavice, ponožky a pod.; obúvať topánky a šnurovať ich; zapínať patentky a gombíky; čo najjednoduchším spôsobom ukladať svoje oblečenie na vyhradené miesto.

K pracovnej výchove ďalej patrí: Hra s materiálom, Konštruktívna hra, Hra s pieskom, Napodobnovacia hra, Pomáhanie dospelým

 

  • ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ: (Prosociálna výchova):

Podmienkou citového a spoločenského rozvoja detí v útlom veku je láskyplné prostredie, dostatok primeraných podnetov a príležitostí na uplatnovanie špecifických záujmov a túžob detí. Pri všetkých činnostiach je dôležitý citlivý individuálny prístup k deťom, ktorý sa vyznačuje trpezlivosťou, vecnosťou, pokojom. Prosociálny výchova zahŕňa: Citovú výchovu a výchovu spoločenského správania Učiteľka by mala uspokojovat potrebu sociálneho kontaktu s dospelými (v hrách, v rozhovore). Taktne a citlivo učiť deti, aby vyjadrovali svoje pocity slovami. Posilňovať pocit bezpečnosti a istoty v kontakte dieťaťa s učiteľkou, s ostatnými deťmi a zamestnancami materskej školy. Predchádzať pocitom strachu a viesť deti k ich prekonávaniu. Utvárať podmienky na rozvíjanie aktivity a samostatného prejavu detí (v rozličných činnostiach počas dňa). Rozvíjať u detí snahu samostatne manipulovať a experimentovať s predmetmi, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Utvárať predpoklady na posilňovanie sústredenosti dietata na určitú činnosť. Viesť deti k návyku dokončiť začatú činnosť. Rozvíjať u detí pocit uspokojenia z výsledkov vlastnej činnosti. Rozvíjať u detí pocit osobnej istoty a sebavedomia. Podporovať u detí objavovanie a rozvoj vyšších citov (napr. súcit, oddanosľ, spolupatričnosť, snahu pomáhat druhým). Prehlbovať osvojovanie najjednoduchších pravidiel správania sa detí v skupine. Viesť deti k primeranej opatrnosti a starostlivosti o vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich vrstovníkov a rozvíjať pocit zodpovednosti za druhých (napr. aktívnejším deťom zverit mladšie deti, aby ich podporovali a starali sa o ne, pasívne deti povzbudzovať k družnosti s deťmi a podporovať ich uplatnenie v skupine a pod.). Podporovať sympatie a kamarátske vzťahy k druhým deťom. Viesť deti k tomu, aby si rozprávali zážitky a vzájomne si pomáhali. Viesť deti k tomu, aby udržiavali poriadok (v osobných veciach, hračkách). Učiť deti poznávať to, čo narušuje súlad a poriadok pri spolunažívaní. Pri všetkých činnostiach dávať detom najavo svoju náklonnost, záujem, účasť (osobitné výchovné úsilie a individuálnu pomoc zamerať na deti uzavreté, pasívne, so spomalenou sociálnou prispôsobivosťou).

 

  • ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SVET PRÁCE, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ: (Rozvíjanie poznania ):

Blízke životné prostredie Učiteľka vytvára deťom podnetné prostredie. Podnecuje aktivitu detí a umožnuje im, aby k poznaniu okolitej skutočnosti dospeli co najsamostatnejšie – vlastnou praktickou skúsenosťou – skúmaním, skúšaním a experimentáciou. Podporuje preto túžbu detí po poznaní a v pedagogickom prístupe citlivo vníma ich poznávacie potreby. Reaguje na prejavy záujmu detí o konkrétne veci, javy a činnosti. Uspokojuje prirodzenú detskú zvedavosť, ktorú v deťoch vyvolávajú doposiaľ neznáme veci a javy. Rozvíjanie poznania- celky: Príroda, Rozvoj vnímania, predstavivosti, pamäti, pozornosti a sústredenosti detí.

 

  • JAZYK A KOMUNIKÁCIA: ( Jazyková výchova) :

Rozvoj reči detí. Učiteľka poskytuje detom kultivovaný vzor materinskej reči. Učí deti, aby rozumeli jednoduchej hovorenej reči bez toho, aby bola príliš sprevádzaná pomocnými gestami. Často hovorí s deťmi individuálne. Povzbudzuje ich k rečovému prejavu v rozmanitých situáciách každodenného života a prostredníctvom priaznivej socioemocionálnej atmosféry vytvára citovú pohodu. Učiteľka rozširuje slovnú zásobu detí a rozvíja gramatickú stavbu reči (predovšetkým správnym rečovým vzorom). Vo vhodných príležitostiach stimuluje deti k odpovediam na primerané otázky. Učí deti vybaviť veľmi jednoduché odkazy. Nenásilne motivuje deti, aby si zapamätali výrazné verše. Dieťa postupne: sa vyjadruje viac slovami ako gestami; používa jednoduché vety; pozorne počúva krátke zrozumiteľné verše a riekanky s pravidelným rýmom; slovne označuje blízke okolie, bežné udalosti vo svojom živote, činnosti, vlastnosti a jednoduché vztahy.

 

  • MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI: ( Matematické predstavy):

Hry na oboznamovanie sa: s farbami, s počtom (do 3-4.), usporadúvania za sebou do radu ( kocky, predmety), porovnávania- väčší – menší, oboznamovanie sa- porovnávanie tvarov, orientácie v priestore ( do budúcna hľadanie cestičiek). – všetko na elementárnej úrovni.

 

  • UMENIE A KULTÚRA: ( Hudobná výchova):

Hudba je pre dieťa v útlom veku zdrojom kladného citového naladenia a radosti, vyvoláva jeho celkové oživenie, spoluutvára atmosféru pohody, duševného a telesného uvoľnenia. Hudobná aktivita priaznivo ovplyvňuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa – rozvíja a cibrí sluchové vnímanie, pomáha rozvíjať predstavivosť, fantáziu, myslenie a reč. V citovom vývine dieťaťa má dominantné postavenie.

Dôležité faktory: Počúvanie spevu a hudby, Spev, Hudobno-pohybová výchova, Inštrumentálna cinnost

 

  • UMENIE A KULTÚRA: ( Výtvarná výchova):

Cieľom výtvarnej výchovy je odporovat rozvoj estetického cítenia detí – prostredím materskej školy, výzdobou, obrazmi, reprodukciami, knihami. Obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe, boznámit deti s výtvarným materiálom, v opakovaných pokusoch s ďalšími možnostami. viest deti pri práci so známym výtvarným materiálom k výtvarnému vyjadrovaniu predstáv; klást detom také otázky, aby pomenovali nakreslené, ponúkat detom konkrétny obsah na výtvarné spracovanie a podnecovat ich otázkami k jeho zobrazeniu, viest deti otázkami k pomenovaniu vymodelovaných tvarov.

 

  • JAZYK A KOMUNIKÁCIA: (Literárna výchova):

Oboznamovanie detí na elementárnej úrovni prihliadajúc na vek: s bábkovým divadlom, s hereským hraním v kostýme, v dramatizačných čiapkach, s básničkami štvorveršovými, riekankami, krátkymi rozprávkami ( o zvieratkách a o deťoch.) – nie bájky, mýty, príbehy.

Zápis na školský rok 2021/22 otvorený od 1. mája 2021

Podmienky prijatia do Dúhovej škôlky:​

– Dovŕšený minimálny vek dieťaťa 2 roky

– Vyplnenie Záväznej prihlášky zákonným zástupcom dieťaťa

– Vyplnenie Informačného formulára o dieťati

– Potvrdenie pediatra o nástupe do kolektívu

– Vyhlásenie o bezinfekčnosti

– Absolvovanie úvodného pohovoru so zástupcom zriaďovateľa

– Podpísanie zmluvy o poskytnutí starostlivosti o dieťa

V prípade, že v našom kolektíve ešte nájdeme miesto, je možné prihlásiť nového kamoša, alebo kamošku v priebehu celého roka!

Postup pre aktiváciu mobilnej aplikácie

Pre zaktívnenie mobilnej aplikácie postupujte nasledovne:

A. Stiahnite si Powerapps
z obchodu Windows (pre PC, windows tablety a windows mobily)
z Obchodu Google Play (pre Android tablet, alebo Android telefóny)
z App Storu (pre iOS mobily a tablety)

B. Spustite Powerapps

C. Zadajte
Prihlasovacie meno: prihlasenie@DuhovaSkolkaCV.onmicrosoft.com
Prihlasovacie heslo: (heslo, ktoré ste obdržali v e-maily)

D. Spustite aplikáciu Dúhová škôlka  (cez 3 bodky si môžete urobiť odkaz na ploche)

E. Po spustení aplikácie zadajte PIN: (PIN, ktorý ste obdržali v e-maily)

F.  Po zadaní PIN v prípade potreby odhláste dieťa z dochádzky. Kliknutím na šípku sa Vám zobrazia možnosti odhlásenia.